regelbalk 

 

Canto 10

Vibh‚varÓ S'esha

 

 

Hoofdstuk 87: Het Onderliggende Mysterie: De Gebeden van de Veda's in Eigen Persoon

(1) S'rÓ ParÓkchit zei: 'O brahmaan, hoe kunnen de heilige geschriften [de s'ruti, de Veda's], die de verschillende geaardheden der natuur behandelen, zich nu uitspreken over de onuitsprekelijke [*] Absolute Waarheid die verheven is boven oorzaak [het subtiele] en gevolg [het grofstoffelijke]?'

(2) S'rÓ S'uka zei: 'De intelligentie, de zinnen, de geest en de levenskracht van de levende wezens werden door hun Heer en Meester tot ontwikkeling gebracht terwille van [het omgaan met, het bevrediging vinden met] de elementaire materie, voor het verwerven van een leven en voor het doel van [de emancipatie van] de ziel en haar uiteindelijke bevrijding. (3) De voorgangers [zoals de Kum‚ra's] van onze voorgangers [zoals N‚rada] waren gefixeerd op ditzelfde onderliggende mysterie [upanishad] wat betreft de Absolute Waarheid. Een ieder die er met geloof aan vasthoudt zal vrij zijn van materiŽle gehechtheid en vrede en geluk bereiken [zie ook 8.24: 38]. (4) Ik zal hier nu verslag doen van een relaas aangaande Heer N‚r‚yana. Het betreft een gesprek tussen N‚r‚yana Rishi en N‚rada Muni.

(5) Op een dag ging de Opperheer Zijn geliefde N‚rada die rondreisde door de werelden, naar de ‚s'rama van de Eeuwige Ziener N‚r‚yana. (6) Vanaf het begin van de dag van Brahm‚ heeft Hij [N‚r‚yana Rishi], enkel voor het welzijn van de dharma-getrouwe menselijke wezens in dit en het volgende leven, zich in Bh‚rata-varsha beziggehouden met verzakingen, geestelijke kennis en vreedzaamheid [zie kalpa]. (7) Daar [aangekomen] boog hij  [N‚rada] voor Hem die daar zat omringd door wijzen van Kal‚pa - het dorp waar Hij zich ophield - en stelde deze zelfde vraag o beste van de Kuru's. (8) Terwijl de zieners luisterden deed de Allerhoogste Heer verslag van het volgende klassieke gesprek over de Absolute Waarheid dat werd gevoerd door de bewoners van Janaloka [de wereld der celibataire heiligen]. (9) De Allerhoogste Heer zei: 'O zoon van de Uit Zichzelf Geboren Heer [Brahm‚], lang geleden vond er in Janaloka een offerplechtigheid plaats gehouden door de [Żrdhva-retah] celibataire wijzen daar die hun leven hadden gevonden in Brahm‚. (10) U [N‚rada] was vertrokken naar S'vetadvÓpa om de Heer [Aniruddha] daar te treffen. Er volgde toen over Hem [Vishnu in de rol van Aniruddha] in wie de Veda's ten ruste liggen [na de vernietiging van de materiŽle wereld], een levendige discussie [tussen de wijzen in Janaloka] die de vraag opwierp die u Mij nu weer stelt. (11) Hoewel ze gelijk gekwalificeerd waren wat betreft hun boetedoening en studie van de s'ruti alsook gelijkgestemd waren jegens vrienden, vijanden en onpartijdigen, stelden ze ťťn van hen aan als hun spreker terwijl de rest gretig luisterde.'(12-13) S'rÓ Sanandana zei: 'Toen Hij [Mah‚-Vishnu] na dit universum geschapen te hebben zich in verband met de beŽindiging ervan terugtrok en lag te slapen, wekten de Veda's in eigen persoon de Allerhoogste met beschrijvingen van Zijn kenmerken, net zoals een slapende koning door zijn hofdichters wordt gewekt als ze hem als zijn dienaren bij het ochtendgloren benaderen met [het bezingen] van zijn heroÔsche daden. (14)  De Veda's zeiden: 'Alle eer, o alle eer aan U, alstUblieft Onoverwinnelijke, versla de eeuwige illusie die de vorm van de natuurlijke geaardheden aannam en de [menselijke] zwakheid vormt. Omdat U, die in Uw oorspronkelijke staat volkomen bent met alle weelde, bij tijden met de inzet van Uw spirituele en materiŽle energieŽn de krachten opwekt van de bewegende en niet-bewegende belichaamde wezens [ze tot bewustzijn wekt], kunnen wij, de Veda's, U ondersteunen [**]. (15) De wereld die wij waarnemen wordt door de zieners begrepen als een voortbrengsel van een groter geheel [van brahman], een groter geheel dat net zomin als klei [als grondstof] aan enige verandering onderhevig is als het wordt getransformeerd tot vormen die weer verloren gaan. Daarom hebben de zieners hun geesten, woorden en handelingen gewijd aan U. Waar kunnen de voetstappen van mensen nu anders worden gezet dan op de aarde die ze betreden [zie ook 6.16: 22, 11.24: 18 en B.G. 7: 20-25]? (16) Daarom duiken Uw verlichte zielen o Meester van Al de Drie Werelden, in de nectar-oceaan van de vertellingen [over U, de kath‚] die de onzuiverheid verdrijven en een einde maken aan hun moeilijkheden. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat zij die door de macht van hun eigen geesten de [ongewenste] kwaliteiten van het [geÔdentificeerd zijn met het] tijdelijke verdreven o Allerhoogste, het ononderbroken geluk van Uw beschutting ervaren in hun aanbidding. (17) Zij die als een blaasbalg maar wat lucht verplaatsen als ze ademen [zie B.G. 18: 61] zijn [enkel] vol vitaliteit als ze Uw trouwe volgelingen zijn, want U, die boven oorzaak en gevolg bent verheven, vormt de onderliggende werkelijkheid uit wiens genade het universele ei van het materiŽle geheel, het individuele bestaan [het ego] en de andere aspecten [van de schepping] werden voortgebracht [zie 3.26: 51-53]. Aangepast aan de specifieke gedaanten van het levend wezen, verschijnt U hier onder de uiteenlopende grof- en fijnstoffelijke omhulsels [de kos'a's en B.G. 18: 54] dan als hun Ultieme Gedaante [de avat‚ra ***]. (18) Onder hen die zich houden aan de leefregels van de zieners zijn zij die er een grofstoffelijke zienswijze op nahouden van aanbidding voor de onderbuik [de lagere centra] maar richten de ¬runi's [de superieure yogi's] allereerst hun aandacht op de pr‚na-knoop van de subtiele energieŽn [zie cakra] van het hart. Daarna verleggen ze o Onbegrensde, hun aandacht naar het hoofd dat Uw verblijfplaats is en gaan dan door naar de hoogste bestemming vanwaar ze, als ze hem bereikt hebben, nimmer weer terug zullen vallen in de mond van de dood [zie ook B.G. 8: 16]. (19) Op een bepaalde manier binnengaand in de door U verschillend geschapen levensvormen als hun motivatie, wordt U zichtbaar, afhankelijk van de hogere of lagere vorm van Uw eigen geschapen wezens, net zoals vuur zich vertoont [afhankelijk van de vorm in vlammen gezet]. U die zich aldus onder hen bevindt als het 'ware' temidden van het 'onware', wordt begrepen als zijnde ťťn onveranderlijke, gelijke manifestatie van liefde ['smaak'] door hen die vrij van materiŽle verstriktheid zuivere geesten hebben [zie ook B.G. 2: 12]. (20) De persoon zich ophoudend in de lichamen die hij te danken heeft aan zijn karma, is, als een expansie van U die de eigenaar bent van alle energieŽn zoals wordt gesteld [door de Veda's], in feite niet van het uiterlijke [het grofstoffelijke lichaam, de deha], noch van het innerlijke [het subtiele lichaam, de linga], maar wordt [door deze lichamen] omsloten. Als zij die geschoold zijn in de geschriften geloof ontwikkeld hebben met het zich verzekeren van de status van het levende wezen als zijnde van die manifestatie [als een expansie van U, een persoon],  aanbidden ze Uw voeten als de bron der bevrijding op aarde en het veld waarin alle offers worden gezaaid. (21) Door diep te duiken in de uitgestrekte nectar-oceaan van de avonturen van de gedaanten die U aannam om het moeilijk te vatten principe van de ziel uit te dragen, wensen de weinige zielen die de vermoeienis [van een materieel leven] van zich af wisten te schudden het zelfs niet om van deze wereld verlost te raken o Heer. Dit is zo omdat ze na het achter zich laten van hun huizen omgang kregen met de gemeenschap der zwanen [de bovenzinnelijke personen] aan Uw lotusvoeten [zie b.v. 4.24: 58, 4.30: 33, 5.12: 16, 5.13: 21, 7.6: 17-18, 7.14: 3-4]. (22) Dit lichaam dat nuttig is om U van dienst te zijn, fungeert als iemands zelf, iemands vriend en geliefde. Zij echter die er helaas niet in slagen genoegen in U te scheppen, lopen daarentegen op tegen een verminderende waarde van het lichamelijk omhulsel [in opeenvolgende geboorten], ondanks dat U hen als hun eigenlijke Zelf welgezind, behulpzaam en toegenegen bent. Niet wetend waar ze het moeten zoeken in hun grote [existentiŽle] angst, houden ze [namelijk] vast aan materiŽle verlangens en zijn [zo] zelfdestructief ['zieldodend'] bezig in hun aanbidding van het onware [zie ook B.G. 16: 19]. (23) Dat wat door wijzen met hun ademen, hun geest en zinnen onder controle gebracht in standvastige yoga wordt aanbeden in het hart, wordt ook bereikt door hen die zich U herinneren in vijandschap [zie ook 3.2: 24 en 10.74: 46]. Zo ook zullen wij [de s'ruti's] U bereiken en, gelijk bezien door U, de nectar van de lotusvoeten genieten gelijk de vrouwen die genieten [de gopÓ's, Uw echtgenotes] wiens geesten zijn aangetrokken tot Uw armen die zo sterk zijn als machtige slangenlijven. (24) Ach, wie alhier, die nog maar pas werd geboren en al spoedig weer zal sterven, heeft een idee van Degene Die Er Het Eerste Was uit wie de [leidende] ziener zijn bestaan vond [Brahm‚] op wie de twee groepen van halfgoden volgden [die de zinnen en de principes beheersen, zie B.G. 7: 26]? Als Hij neerligt om Zich terug te trekken blijft er op dat moment niets over van het grofstoffelijke en het subtiele of van dat wat uit hen is samengesteld [de lichamen] en zijn er ook het verloop van de Tijd en de S'‚stra's niet meer [B.G. 9: 7]. (25) Zij die, met gezag onderricht gevend, verklaren dat leven uit dode materie voortkomt, dat het eeuwige vernietiging zou vinden [zie B.G. 2: 16], dat de ziel niet ťťn zou zijn [zie 10.14: 9] en dat handel drijven de werkelijkheid uitmaakt [zie B.G. 7: 28], zij die stellen dat het levende wezen aldus zou zijn voortgebracht door de drie geaardheden, houden vast aan een uit onwetendheid geboren dualistische opvatting [zie B.G. 14: 19 en 13: 28]. Zoiets kan er in Uw bovenzinnelijkheid niet bestaan, in U die de essentie van de Volledige Waarneming bent [zie ook 5.6: 9-11]. (26) Het [tijdgebondene van vormen en dus het] onware drievoudige [van de guna's] en haar [mentale] beelden tot aan die van de menselijke wezens toe, doen zich in U voor alsof ze waar zouden zijn. [Ze zijn illusoir], maar worden, omdat ze transformaties zijn die niet van Hem verschillen, desondanks niet verworpen door de kenners van de Ziel, want zij beschouwen het geheel van deze wereld als waar [te weten als Uw lichaam]. Zij [deze vormen en ook de mensen] geschapen door Hem die Persoonlijk [Zijn schepping] binnengaat, worden om die reden herkend als zijnde [delen en gehelen] van het Ware Zelf, zo goed als goud niet anders wordt als het verschillende vormen krijgt toegekend [zie ook 6.16: 22]. (27) Zij [alleen] die U aanbidden als de toevlucht van alle geschapen wezens bekommeren zich niet om de Dood en zetten simpelweg hun voeten op zijn hoofd, maar U legt met Uw woorden zelfs de [zogenaamde] geleerden [onder de niet-toegewijden] aan banden zoals men dieren vastbindt. Zij die zich tot Uw vrienden rekenen komen [zo] tot zuivering en niet zozeer degenen die hun gezicht afwendden. (28) U bent de zelfverlichte Ene zonder een oorzaak [vrij van de zintuigen] die het vermogen van de zintuigelijke functies handhaaft van allen [al de schepsels]. De halfgoden nemen samen met de ongeboren heer Brahm‚ deel aan het respectbetoon voor U en eten mee van de gebrachte offers, net zoals de lokale autoriteiten in een koninkrijk samen met de vorst die over het ganse land heerst [voor U] hun respect betonen en hun deel genieten. Dat is hoe zij die de leiding werd vergund in vrees voor U hun taken verrichten. (29) Door Uw materiŽle energie worden de levensvormen, die zich manifesteren als zijnde onbeweeglijk en bewegend, aangezet tot gemotiveerd handelen. Maar dat kan alleen maar gebeuren als U, die overal los van staat, o Eeuwig Bevrijdde, Uw kortstondige blik daarop werpt [met het aannemen van Uw gedaanten] voor Uw spel en vermaak in de materiŽle wereld. Voor [U] de Allerhoogste kan feitelijk niemand een vreemde of een vriend zijn, precies zoals de ether geen waarneembare kwaliteiten kan hebben. Wat dat betreft bent U als de lege ruimte. (30) Als de talloze belichamingen van de levende wezens eeuwig zouden zijn, zou de alomtegenwoordige [Tijd] niet zo'n soevereine macht vormen o Onveranderlijke. Maar het is niet anders. Omdat men de substantie niet los kan zien van dat waaruit zij werd voortgebracht [- pradh‚na, de oerether -] moet [U] de Regulator [die de Tijd bent, B.G. 10: 30] worden gekend als zijnde overal, in gelijke mate aanwezig [als de 'vierde dimensie']. Als men denkt dat men [U materieel] kent heeft men het mis in de valsheid van een mening [over de lokale orde, zie 6.5: 19]. (31) De materiŽle natuur [prakriti] en de persoon [de purusha] vinden hun bestaan niet op een bepaald tijdstip. Niet [uit de ťťn of de ander] ontstaand als zodanig is het te danken aan de combinatie van die twee [ongeboren elementen] dat levende lichamen in U hun bestaan vinden, zoals bubbels hun bestaan vinden als een combinatie van water en lucht. En net zoals rivieren in de zee uitmonden en alle smaken [van bloemennectar] zich samenvoegen in de honing, gaan de levende wezens met al hun verschillende namen en kwaliteiten [uiteindelijk ook weer] op in [U,] het Allerhoogste [zie ook B.G. 9: 7]. (32) Zij die wijs zijn, zijn ervan doordrongen hoezeer Uw m‚y‚ de menselijke wezens begoochelt en zijn U regelmatig met traditionele toewijding van dienst, U die de bron der bevrijding bent. Hoe kan er voor hen die U trouw aanhangen, ook maar iets van angst bestaan voor een materieel leven, een angst die door het drie-gerande [wiel van de Tijd - van verleden, heden en toekomst] - door Uw fronsende wenkbrauwen - steeds weer wordt opgeroepen in hen die niet bij U hun heil zoeken [zie ook B.G. 4: 10, 7: 14 & 14: 26]? (33) De geest in de ban van de zinnen en de ademhaling is als een paard dat men niet in bedwang heeft [B.G. 2: 60 en 5.11: 10]. Zij die in deze wereld naar regulatie streven maar van de voeten van de goeroe hebben afgezien, vinden, hoogst onstandvastig met de verschillende controlemethoden, vol leed honderden obstakels op hun weg o Ongeborene. Ze zijn als kooplieden die [voor een bootreis] op zee geen stuurman in de arm genomen hebben [zie 10.51: 60 & B.G. 4: 34]. (34) Wat hebben dienaren, kinderen, een lichaam, een echtgenote, geld, een huis, land, vitaliteit en voertuigen nu te betekenen voor mensen voor wie U het eigenlijke Zelf werd, de Belichaming van Alle Genoegen? En wat zou allemaal voor hen, die er niet in slagen de waarheid [van Hem] te waarderen en vasthouden aan hun verlustiging in seksuele zaken, nu geluk brengen in deze [materiŽle] wereld die onderhevig is aan vernietiging en op zich betekenisloos is [zie ook B.G. 13: 8-12]? (35) De zieners vrij van valse trots, die met de grootste vroomheid op deze aarde zich richten op de pelgrimsoorden en plaatsen van Zijn spel en vermaak, hebben Uw voeten in hun hart geÔnstalleerd en maken met het water van hun voeten een einde aan alle zonden. Zij die maar ťťn keer hun geest richtten op U, de Oorspronkelijke Ziel van het Eeuwig Geluk, zullen zich nimmer meer wijden aan de huiselijke aangelegenheid [van een gezinsleven] die een persoon berooft van zijn essentiŽle kwaliteiten. (36) Als iemand zegt 'Vanuit het ware [van God] verscheen het ware [van de schepping]', kan dat zeker in twijfel worden getrokken en weerlegd [*4]. De combinatie is onsamenhangend, want het is waar in een aantal gevallen, terwijl het een illusie is niet waar zijnde in andere gevallen. Voor wereldse doeleinden willen reeksen mensen met een duistere opvatting het graag anders bezien en verbijsteren hen die niet hun verstand gebruiken bij de rituele loftuitingen met andere betekenissen en gevolgen van Uw talrijke woorden van wijsheid. (37) Omdat dit universum er in het begin niet was en na zijn vernietiging er ook niet meer zal zijn, kan worden geconcludeerd dat dat wat zich tussentijds in U, het enige voorwerp van de liefde, voordoet, het onware is. We begrijpen dit universum aldus als een [onwerkelijke, illusoire] combinatie van verschillende categorieŽn van de [werkeljke] oersubstantie [zie tekst 26], terwijl de minder intelligenten die neigen tot het valse, dit spel van de geest als echt beschouwen [zie B.G. 6: 8]. (38) Vanwege de [onoverkomelijke aanwezigheid van de] materiŽle natuur legt hij [het levende wezen] zich neer bij die onontwikkelde staat en neemt, met het zich eigen maken van haar kwaliteiten [de guna's], dienovereenkomstig gedaanten aan. Aan die gedaanten gebonden is hij verstoken van spirituele kwaliteiten en wordt hij geconfronteerd met [de feiten van het geboren worden en] de dood. Uzelf daarentegen laat haar links liggen als een slang die zijn huid afwerpt en wordt in Uw achtvoudige grootsheid [zie siddhi's] verheerlijkt als Degene Onbegrensd in Zijn Heerlijkheid die uitgerust is met alle spirituele kwaliteiten. (39) Als zij die zich inperken niet de wortels van het verlangen uit hun hart bannen kunnen ze, onzuiver als ze zijn, U niet bereiken die hun harten bent binnengegaan. Ze zijn als iemand die het juweel is vergeten dat hij om zijn nek heeft gehangen. Yogabeoefenaren die tevreden zijn met een dierlijk leven zullen in beide [werelden hier en hierna] ongelukkig zijn: [hier over] de dood waar ze niet aan ontsnappen en hierna over U wiens koninkrijk ze niet bereiken [zie ook B.G. 6: 41-42]. (40) Iemand die U heeft begrepen, maakt zich geen zorgen over het gunstige of ongunstige, over het goede of kwade dat is verbonden met het lichaam dat hij heeft aangenomen en ook niet over wat anderen zeggen. O U van Alle Kwaliteiten, dag na dag vult hij zijn oren met het lied dat er in ieder tijdperk is via de geestelijke erfopvolging. Om die reden beschouwen de kinderen van Manu [de mensen, zie 3.22: 34-39 en 5.13: 25], U als het uiteindelijke doel van de bevrijding. (41) Noch de meesters van de hemel, noch zelfs U kunnen het einde bekennen van Uw heerlijkheid o Onbegrensde, o U in wie de vele universa door de Tijd voortgedreven, ieder in hun eigen omhulling, worden rondgeblazen in de hemel als waren het stofdeeltjes. De s'ruti's die vrucht dragen door [neti neti] dat te elimineren wat niet Uw Absolute Waarheid is, vinden in U hun uiteindelijke conclusie [zie siddh‚nta].'

(42) De Allerhoogste Heer zei: 'Na deze instructie te hebben aangehoord over het Ware Zelf, begrepen de zoons van Brahm‚ wat hun eindbestemming was en aanbaden ze vervolgens volmaakt tevreden de wijze Sanandana. (43) Dit is hoe in het verleden de nectar van het onderliggende mysterie van al de Veda's en Pur‚na's [de filosofie van de Upanishads] werd gedestilleerd door de grote zielen [de klassieke wijzen] die in deze wereld verschenen om zich in hogere sferen te bewegen. (44) O u erfgenaam van Brahm‚ [N‚rada], trek rond door de wereld zoals u dat wenst, met geloof mediterend op deze instructie over de Ziel die de begeerten van de mens tot as verbrandt.'

(45) S'rÓ S'uka zei: 'De rishi, de kalmte zelve, die aldus van de wijze de opdracht had ontvangen, aanvaardde die trouw o Koning. Nu volledig van succes dacht hij, die zo standvastig in zijn gelofte was als een kshatriya, er even over na en nam het woord. (46) S'rÓ N‚rada zei: 'Mijn eerbetuigingen voor Hem, de Allerhoogste Heer Krishna onberispelijk in zijn roep, die Zijn aantrekkelijke expansies manifesteert voor de bevrijding van alle levende wezens [1.3: 28].'

(47) Na aldus te hebben gesproken boog N‚rada voor de Oorspronkelijke Rishi [N‚r‚yana] en voor de grote zielen die Zijn leerlingen waren. Vervolgens begaf hij zich vandaar naar de hermitage van mijn fysieke vader, Dvaip‚yana Vedavy‚sa. (48) De grote toegewijde [Vy‚sa] bewees hem de eer en bood hem een zitplaats waarop N‚rada ging zitten en hem beschreef wat hij vernomen had uit de mond van S'rÓ N‚r‚yana. (49) En zo heb ik dan antwoord gegeven op uw vraag o Koning, over hoe de geest zich kan bezighouden met de Absolute Waarheid [- de werkelijkheid] zonder materiŽle kwaliteiten die niet onder woorden te brengen is. (50) Hij die waakt over dit universum in den beginne, in het midden en op het eind, Hij die de Meester is van de ongemanifesteerde materie [pradh‚na] en de individuele ziel [jÓva], Hij die dit universum in het bestaan riep, erin binnenging samen met de individuele ziener en lichamen [met hem] producerend ze reguleert, Hij dankzij wie men zich overgevend de materiŽle energie die men omarmt achter zich laat zoals een slaper zijn lichaam achterlaat, Hij bij de genade van wiens zaligheid men voor een materiŽle geboorte wordt behoed, is de Allerhoogste Heer op wie men zonder ophouden dient te mediteren om vrij van angst te zijn [zie B.G. 16: 11-12, 1.9: 39 en de bhajan Sarvasva Tom‚ra Carana].'

  

next                       

 
Derde herziene editie, geladen 11 januari, 2015.

 

 

 

 

Voorgaande Aadhar-editie en Vedabase links:

Tekst 1

S'rÓ ParÓkchit zei: 'O brahmaan, hoe kunnen de heilige geschriften [de s'ruti, de Veda's], die de verschillende geaardheden der natuur behandelen, zich nu uitspreken over de onuitsprekelijke [*] Absolute Waarheid die verheven is boven oorzaak [het subtiele] en gevolg [het grofstoffelijke]?'
S'rÓ ParÓkchit zei: 'O brahmaan, hoe kunnen de heilige geschriften [de s'ruti, de Veda's], die de verschillende geaardheden der natuur bestrijken, zich nu rechtstreeks betrekken op de onuitsprekelijke [*] Absolute Waarheid transcendentaal aan oorzaak [het subtiele] en gevolg [het grofstoffelijke]?' (Vedabase)

 

Tekst 2

S'rÓ S'uka zei: 'De intelligentie, de zinnen, de geest en de levenskracht van de levende wezens werden door hun Heer en Meester tot ontwikkeling gebracht terwille van [het omgaan met, het bevrediging vinden met] de elementaire materie, voor het verwerven van een leven en voor het doel van [de emancipatie van] de ziel en haar uiteindelijke bevrijding.

S'rÓ S'uka zei: 'De intelligentie, de zinnen, de geest en de levenskracht van de levende wezens werden door hun Heer en Meester tot ontwikkeling gebracht terwille van de sensualiteit, voor het verwerven van een leven en voor het doel van [de emancipatie van de] ziel en zijn uiteindelijke bevrijding. (Vedabase)

 

Tekst 3

De voorgangers [zoals de Kum‚ra's] van onze voorgangers [zoals N‚rada] waren gefixeerd op ditzelfde onderliggende mysterie [upanishad] wat betreft de Absolute Waarheid. Een ieder die er met geloof aan vasthoudt zal vrij zijn van materiŽle gehechtheid en vrede en geluk bereiken [zie ook 8.24: 38].

Waarlijk werd deze zelfde filosofische oefening over de Absolute Waarheid in acht genomen door de voorgangers [zoals de kum‚ra's] van onze voorgangers [zoals N‚rada]; wie dan ook die er zich op concentreert zal de rust en vrede bereiken vrij van materiŽle gehechtheid [zie ook 8.24: 38]. (Vedabase)

 

Tekst 4

Ik zal hier nu verslag doen van een relaas aangaande Heer N‚r‚yana. Het betreft een gesprek tussen N‚r‚yana Rishi en N‚rada Muni.

Hiertoe zal ik u verslag doen van een relaas aangaande Heer N‚r‚yana. Het is een gesprek tussen N‚r‚yana Rishi en N‚rada Muni. (Vedabase)

 

Tekst 5

Op een dag ging de Opperheer Zijn geliefde N‚rada die rondreisde door de werelden, naar de ‚s'rama van de Eeuwige Ziener N‚r‚yana.

Ooit eens ging de Opperheer Zijn geliefde N‚rada reizend door de werelden op bezoek in de ‚s'rama van de Eeuwige Ziener N‚r‚yana. (Vedabase)

 

Tekst 6

Vanaf het begin van de dag van Brahm‚ heeft Hij [N‚r‚yana Rishi], enkel voor het welzijn van de dharma-getrouwe menselijke wezens in dit en het volgende leven, zich in Bh‚rata-varsha beziggehouden met verzakingen, geestelijke kennis en vreedzaamheid [zie kalpa].

Hij heeft vanaf het begin van de dag van Brahm‚ enkel voor het welzijn, in dit en het volgende leven, van de menselijke wezens zich houdend aan het dharma, de jŮ‚na en de zelfbeteugeling in Bh‚rata-varsha, zich bezig gehouden met boetedoeningen [zie kalpa]. (Vedabase)

  

Tekst 7

Daar [aangekomen] boog hij  [N‚rada] voor Hem die daar zat omringd door wijzen van Kal‚pa - het dorp waar Hij zich ophield - en stelde deze zelfde vraag o beste van de Kuru's.

Aldaar boog hij neer voor Hem daar gezeten omringd door wijzen in Kal‚pa, het dorp waar Hij zich ophield, en stelde hij deze zelfde vraag, o beste van de Kuru's. (Vedabase)

 

Tekst 8

Terwijl de zieners luisterden deed de Allerhoogste Heer verslag van het volgende klassieke gesprek over de Absolute Waarheid dat werd gevoerd door de bewoners van Janaloka [de wereld der celibataire heiligen].

Terwijl de zieners toehoorden deed de Allerhoogste Heer verslag van deze antieke discussie onder de bewoners van de wereld der stervelingen [janaloka] over de Absolute Waarheid. (Vedabase)

 

Tekst 9

De Allerhoogste Heer zei: 'O zoon van de Uit Zichzelf Geboren Heer [Brahm‚], lang geleden vond er in Janaloka een offerplechtigheid plaats gehouden door de [Żrdhva-retah] celibataire wijzen daar die hun leven hadden gevonden in Brahm‚.

De Allerhoogste Heer zei: 'O zoon van de zelfgeboren heer [Brahm‚], in het verleden werd er, onder hen die verblijven in de wereld der stervelingen, een offerplechtigheid gehouden waartoe de [Żrdhva-retah] celibataire wijzen geboren uit Brahm‚ ['uit de geest'] het spirituele beoefenden. (Vedabase)

      

Tekst 10

U [N‚rada] was vertrokken naar S'vetadvÓpa om de Heer [Aniruddha] daar te treffen. Er volgde toen over Hem [Vishnu in de rol van Aniruddha] in wie de Veda's ten ruste liggen [na de vernietiging van de materiŽle wereld], een levendige discussie [tussen de wijzen in Janaloka] die de vraag opwierp die u Mij nu weer stelt.

Met u weggegaan naar S'vetadvÓpa om haar Beheerser te treffen, volgde over Hem [Vishnu als Aniruddha] in wie de Veda's ten ruste liggen [na de vernietiging van de materiŽle wereld], een waarlijk levendige uiteenzetting, welke de vraag opwierp die U mij weer stelt. (Vedabase)

 

 Tekst 11

Hoewel ze gelijk gekwalificeerd waren wat betreft hun boetedoening en studie van de s'ruti alsook gelijkgestemd waren jegens vrienden, vijanden en onpartijdigen, stelden ze ťťn van hen aan als hun spreker terwijl de rest gretig luisterde.'

Hoewel gelijk van aard in hun boetedoening en hun luisteren naar de s'ruti, hoewel gelijk naar vrienden, vijanden en onpartijdigen, stelden ze een van hen aan als hun spreker terwijl de rest gretig luisterde.' (Vedabase)

 

Tekst 12-13

S'rÓ Sanandana zei: 'Toen Hij [Mah‚-Vishnu] na dit universum geschapen te hebben zich in verband met de beŽindiging ervan terugtrok en lag te slapen, wekten de Veda's in eigen persoon de Allerhoogste met beschrijvingen van Zijn kenmerken, net zoals een slapende koning door zijn hofdichters wordt gewekt als ze hem als zijn dienaren bij het ochtendgloren benaderen met [het bezingen] van zijn heroÔsche daden.

S'rÓ Sanandana zei: 'Toen Hij met het geschapen hebben van dit universum aan haar einde zich terugtrok en lag te slapen, wekten de Veda's in eigen persoon de Allerhoogste met beschrijvingen van Zijn kenmerken, op dezelfde manier als een slapende koning door zijn hofdichters wordt gewekt als ze hem als zijn dienaren bij het ochtendgloren benaderen met [recitaties van] zijn heroÔsche daden. (Vedabase)

 

Tekst 14

De Veda's zeiden: 'Alle eer, o alle eer aan U, alstUblieft Onoverwinnelijke, versla de eeuwige illusie die de vorm van de natuurlijke geaardheden aannam en de [menselijke] zwakheid vormt. Omdat U, die in Uw oorspronkelijke staat volkomen bent met alle weelde, bij tijden met de inzet van Uw spirituele en materiŽle energieŽn de krachten opwekt van de bewegende en niet-bewegende belichaamde wezens [ze tot bewustzijn wekt], kunnen wij, de Veda's, U ondersteunen [**].

De Veda's zeiden: 'Alle eer, alle eer aan U, alstUblieft o Onverwinnelijke die de geaardheden aannam om het nadelige in het leven te roepen, versla de eeuwige illusie; omdat U in Uw oorspronkelijke status volkomen bent in de vormen van weelde kunt U, bij tijden Uzelf bezig houdend met de uit Uw innerlijk voortspruitende energieŽn van de bewegende en niet rond bewegende belichaamden, door ons, de Veda's, worden gewaardeerd als de wortel [**]. (Vedabase)


Tekst 15

De wereld die wij waarnemen wordt door de zieners begrepen als een voortbrengsel van een groter geheel [van brahman], een groter geheel dat net zomin als klei [als grondstof] aan enige verandering onderhevig is als het wordt getransformeerd tot vormen die weer verloren gaan. Daarom hebben de zieners hun geesten, woorden en handelingen gewijd aan U. Waar kunnen de voetstappen van mensen nu anders worden gezet dan op de aarde die ze betreden [zie ook 6.16: 22, 11.24: 18 en B.G. 7: 20-25]?

Deze wereld waargenomen als het grote [als brahman] beschouwen de zieners als zijnde de alles doordringende grondvesting, want het is als met klei die in transformatie leidend tot vormen en dan weer oplost zelf geen verandering ondergaat; daarom hebben zij hun geesten, woorden en handelingen gewijd, aan U - hoe kan het anders zijn dan dat de stappen die mensen ondernemen worden gezet op de grond [van hun bestaan, zie ook 6.16: 22, 11.24: 18 en B.G. 7: 20-25]. (Vedabase)

 

Tekst 16

Daarom duiken Uw verlichte zielen o Meester van Al de Drie Werelden, in de nectar-oceaan van de vertellingen [over U, de kath‚] die de onzuiverheid verdrijven en een einde maken aan hun moeilijkheden. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat zij die door de macht van hun eigen geesten de [ongewenste] kwaliteiten van het [geÔdentificeerd zijn met het] tijdelijke verdreven o Allerhoogste, het ononderbroken geluk van Uw beschutting ervaren in hun aanbidding.

Aldus ontdoen Uw mensen van verlichting o Meester van de Drie van Alle Werelden, zich van hun problemen door diep in de oceaan te duiken van de nectar van de kath‚ die de besmetting uitbant; wat nogmaals te zeggen over hen die door de macht van hun eigen geesten de kwaliteiten van het tijdelijke verdreven, o Allerhoogste, en die in aanbidding het ononderbroken geluk ervaren van Uw verblijfplaats. (Vedabase)

 

Tekst 17

Zij die als een blaasbalg maar wat lucht verplaatsen als ze ademen [zie B.G. 18: 61] zijn [enkel] vol vitaliteit als ze Uw trouwe volgelingen zijn, want U, die boven oorzaak en gevolg bent verheven, vormt de onderliggende werkelijkheid uit wiens genade het universele ei van het materiŽle geheel, het individuele bestaan [het ego] en de andere aspecten [van de schepping] werden voortgebracht [zie 3.26: 51-53]. Aangepast aan de specifieke gedaanten van het levend wezen, verschijnt U hier onder de uiteenlopende grof- en fijnstoffelijke omhulsels [de kos'a's en B.G. 18: 54] dan als hun Ultieme Gedaante [de avat‚ra ***].

Zij die puffen alsof ze ademen [zie B.G. 18.61] leven pas werkelijk als ze Uw trouwe volgelingen zijn, omdat U, boven oorzaak en gevolg uit, de onderliggende werkelijkheid bent uit Wiens genade het universele ei van de totaliteit, de afgescheidenheid en de andere elementen van de persoon werden voortgebracht [zie 3.26: 51-53]; met U, overeenkomstig de specifieke vormen waar ze verder nog toe leiden, verschijnend onder dezen als de Uiteindelijke in relatie tot de [enkel] fysieke overdekkingen en zo voorts [de kos'a's en B.G. 18: 54]. (Vedabase)

   

Tekst 18

Onder hen die zich houden aan de leefregels van de zieners zijn zij die er een grofstoffelijke zienswijze op nahouden van aanbidding voor de onderbuik [de lagere centra] maar richten de ¬runi's [de superieure yogi's] allereerst hun aandacht op de pr‚na-knoop van de subtiele energieŽn [zie cakra] van het hart. Daarna verleggen ze o Onbegrensde, hun aandacht naar het hoofd dat Uw verblijfplaats is en gaan dan door naar de hoogste bestemming vanwaar ze, als ze hem bereikt hebben, nimmer weer terug zullen vallen in de mond van de dood [zie ook B.G. 8: 16].

Overeenkomstig de leefregels van de zieners zijn zij met een grofstoffelijke zienswijze van aanbidding voor de onderbuik [de lagere centra] en zijn de ‚runi's [de superieure yogÓ's] van respect voor de pr‚naknoop van de subtiele energieŽn [zie cakra] van het hart, waarna ze, o Onbegrensde, opstijgen naar het hoofd dat Uw verblijfplaats is en dan doorgaan naar de hoogste bestemming vanwaar ze die bereikend nimmer weer terug zullen vallen in de mond van de dood [zie ook B.G. 8: 16]. (Vedabase)

 

 Tekst 19

Op een bepaalde manier binnengaand in de door U verschillend geschapen levensvormen als hun motivatie, wordt U zichtbaar, afhankelijk van de hogere of lagere vorm van Uw eigen geschapen wezens, net zoals vuur zich vertoont [afhankelijk van de vorm in vlammen gezet]. U die zich aldus onder hen bevindt als het 'ware' temidden van het 'onware', wordt begrepen als zijnde ťťn onveranderlijke, gelijke manifestatie van liefde ['smaak'] door hen die vrij van materiŽle verstriktheid zuivere geesten hebben [zie ook B.G. 2: 12].

Klaarblijkelijk als hun motivator [voor of tegen] binnengaand in de door U als een verscheidenheid geschapen levensvormen, wordt U in imitatie van Uw eigen schepping zichtbaar, zoals vuur dat doet, al naar gelang hun relatieve posities; U zich aldus onder hen bevindend als zijnde uitgebreid [of werkelijk] en als niet uitgebreid [of onwaar of tijdelijk] wordt door hen verbonden met Uw manifestatie, die vrij van verstrikt zijn geesten hebben die vlekkeloos zijn, begrepen als zijnde een [onveranderlijke, permanente] staat van liefde [zie ook B.G. 2: 12]. (Vedabase)


 Tekst 20

De persoon zich ophoudend in de lichamen die hij te danken heeft aan zijn karma, is, als een expansie van U die de eigenaar bent van alle energieŽn zoals wordt gesteld [door de Veda's], in feite niet van het uiterlijke [het grofstoffelijke lichaam, de deha], noch van het innerlijke [het subtiele lichaam, de linga], maar wordt [door deze lichamen] omsloten. Als zij die geschoold zijn in de geschriften geloof ontwikkeld hebben met het zich verzekeren van de status van het levende wezen als zijnde van die manifestatie [als een expansie van U, een persoon],  aanbidden ze Uw voeten als de bron der bevrijding op aarde en het veld waarin alle offers worden gezaaid.

De persoon binnen in de lichamen die hij zichzelf bereid heeft is in feite als de expansie van U, de eigenaar van alle energieŽn, zo wordt gezegd [door de Veda's], niet van het uiterlijke [het grofstoffelijke lichaam, de deha], noch van het innerlijke [het subtiele lichaam, de linga] maar omsloten; en zo aanbidden, als ze eenmaal geloof ontwikkeld hebben met het zich verzekeren van de status van het levende wezen als zijnde gemanifesteerd op deze manier, zij die geschoold zijn in de heilige voorschriften Uw voeten als de bron der bevrijding en het veld waarin alle offers worden gezaaid. (Vedabase)

 

 Tekst 21

Door diep te duiken in de uitgestrekte nectar-oceaan van de avonturen van de gedaanten die U aannam om het moeilijk te vatten principe van de ziel uit te dragen, wensen de weinige zielen die de vermoeienis [van een materieel leven] van zich af wisten te schudden het zelfs niet om van deze wereld verlost te raken o Heer. Dit is zo omdat ze na het achter zich laten van hun huizen omgang kregen met de gemeenschap der zwanen [de bovenzinnelijke personen] aan Uw lotusvoeten [zie b.v. 4.24: 58, 4.30: 33, 5.12: 16, 5.13: 21, 7.6: 17-18, 7.14: 3-4].

De weinigen die de moeilijkheden beu zijn [van een materieel leven] wensen, door diep te duiken in de uitgestrekte oceaan van de nectar van de wederwaardigheden van de gedaanten die U aannam om het moeilijk te vatten principe van de ziel uit te dragen, het nog niet eens om deze wereld achter zich te laten, o Heer, met het verlaten van hun huizen gevonden hebben van de omgang met de gemeenschap der zwanen aan Uw lotusvoeten [zie e.g. 4.24: 58, 4.30: 33, 5.12: 16, 5.13: 21, 7.6: 17-18 , 7.14: 3-4]. (Vedabase)

  

 Tekst 22

Dit lichaam dat nuttig is om U van dienst te zijn, fungeert als iemands zelf, iemands vriend en geliefde. Zij echter die er helaas niet in slagen genoegen in U te scheppen, lopen daarentegen op tegen een verminderende waarde van het lichamelijk omhulsel [in opeenvolgende geboorten], ondanks dat U hen als hun eigenlijke Zelf welgezind, behulpzaam en toegenegen bent. Niet wetend waar ze het moeten zoeken in hun grote [existentiŽle] angst, houden ze [namelijk] vast aan materiŽle verlangens en zijn [zo] zelfdestructief ['zieldodend'] bezig in hun aanbidding van het onware [zie ook B.G. 16: 19].

Dit lichaam nuttig voor het dienen van U fungeert als iemands zelf, iemands vriend en geliefde; echter, hoewel U, gunstig gezind als hun eigenlijke Zelf, behulpzaam en toegenegen bent, vinden zij die helaas er niet in slagen genoegen in U te scheppen eerder het verval van het fysieke raamwerk [in opeenvolgende geboorten], suÔcidaal zijnde in aanbidding van het onware als ze vasthoudend wijd en zijd ronddolen in de angst voor het bestaan [zie ook B.G. 16: 19]. (Vedabase)

 

 Tekst 23

Dat wat door wijzen met hun ademen, hun geest en zinnen onder controle gebracht in standvastige yoga wordt aanbeden in het hart, wordt ook bereikt door hen die zich U herinneren in vijandschap [zie ook 3.2: 24 en 10.74: 46]. Zo ook zullen wij [de s'ruti's] U bereiken en, gelijk bezien door U, de nectar van de lotusvoeten genieten gelijk de vrouwen die genieten [de gopÓ's, Uw echtgenotes] wiens geesten zijn aangetrokken tot Uw armen die zo sterk zijn als machtige slangenlijven.

Dat wat de wijzen met het ademen, de geest en de zinnen onder controle gebracht in standvastige yoga aanbidden in het hart, wordt ook bereikt door hen die zich U herinneren in vijandigheid [zie ook 3.2: 24 10.74: 46]; en zo zullen wij het doen, evenzo de zelfde nectar genietend van de lotusgelijke voeten, zoals ook de vrouwen het doen [de gopÓ's, de echtgenotes] die in hun geest en hun zien zijn aangetrokken tot Uw armen zo sterk als machtige slangenlijven. (Vedabase)


 Tekst 24

Ach, wie alhier, die nog maar pas werd geboren en al spoedig weer zal sterven, heeft een idee van Degene Die Er Het Eerste Was uit wie de [leidende] ziener zijn bestaan vond [Brahm‚] op wie de twee groepen van halfgoden volgden [die de zinnen en de principes beheersen, zie B.G. 7: 26]? Als Hij neerligt om Zich terug te trekken blijft er op dat moment niets over van het grofstoffelijke en het subtiele of van dat wat uit hen is samengesteld [de lichamen] en zijn er ook het verloop van de Tijd en de S'‚stra's niet meer [B.G. 9: 7].

Ach, wie alhier zo kortgeleden geboren en spoedig weer te sterven weet wie er het eerste was, uit wie de ziener zich voordeed [Brahm‚] en op wie de twee groepen van halfgoden volgden [naar de zinnen en de principes] [zie B.G. 7: 26]? Als hij neerligt om zich terug te trekken is er te dien tijde noch het grofstoffelijke, noch het subtiele, noch dat [de lichamen] wat beiden omvat; noch is er het verloop van de Tijd of zijn de s'‚stra's er [B.G. 9: 7]. (Vedabase)

  

 Tekst 25

Zij die, met gezag onderricht gevend, verklaren dat leven uit dode materie voortkomt, dat het eeuwige vernietiging zou vinden [zie B.G. 2: 16], dat de ziel niet ťťn zou zijn [zie 10.14: 9] en dat handel drijven de werkelijkheid uitmaakt [zie B.G. 17: 28], zij die stellen dat het levende wezen aldus zou zijn voortgebracht door de drie geaardheden, houden vast aan een uit onwetendheid geboren dualistische opvatting [zie B.G. 14: 19 en 13: 28]. Zoiets kan er in Uw bovenzinnelijkheid niet bestaan, in U die de essentie van de Volledige Waarneming bent [zie ook 5.6: 9-11].

Zij die met gezag onderricht gevend verklaren dat leven uit dode materie voortkomt en dat er eindigheid zou zijn van het eeuwige [zie B.G. 2: 16], dat de ziel niet ťťn zou zijn [zie 10.14: 9] en dat de dualiteit van wereldse aangelegenheden iets werkelijks is [zie B.G. 17: 28], hebben het bij het verkeerde eind in hun uit onwetendheid geboren dualistische opvatting dat het levende wezen aldus zou zijn voortgebracht door de drie geaardheden [alleen, d.w.z. zonder U, Uw Eenheid in het Voorbije, zie B.G. 14: 19 en 13: 28]; dat is wat men ervan krijgt als men met betrekking tot dergelijke bovenzinnelijke zaken niet in [kennis met] U verkeert, de essentie van de Volledige Waarneming [zie ook 5.6: 9-11]. (Vedabase)

 

 Tekst 26

Het [tijdgebondene van vormen en dus het] onware drievoudige [van de guna's] en haar [mentale] beelden tot aan die van de menselijke wezens toe, doen zich in U voor alsof ze waar zouden zijn. [Ze zijn illusoir], maar worden, omdat ze transformaties zijn die niet van Hem verschillen, desondanks niet verworpen door de kenners van de Ziel, want zij beschouwen het geheel van deze wereld als waar [te weten als Uw lichaam]. Zij [deze vormen en ook de mensen] geschapen door Hem die Persoonlijk [Zijn schepping] binnengaat, worden om die reden herkend als zijnde [delen en gehelen] van het Ware Zelf, zo goed als goud niet anders wordt als het verschillende vormen krijgt toegekend [zie ook 6.16: 22].

Het [tijdgebondene van de vorm en dus] onware drievoudige en haar [geest-]verschijningen tot aan die van menselijke wezens, doen zich in U voor alsof ze waar zijn, en worden door de kenners van de Ziel die deze hele wereld als waar beschouwen niet verworpen omdat ze transformaties zijn die niet van Hem verschillen; zij, geschapen door Hemzelf die erin binnengaat, worden als zodanig inderdaad onderkend als zijnde even zo goed het Ware Zelf als goud dat is, niet verschillend van zijn eigen projecties [zie ook 6.16: 22]. (Vedabase)


 Tekst 27

Zij [alleen] die U aanbidden als de toevlucht van alle geschapen wezens bekommeren zich niet om de Dood en zetten simpelweg hun voeten op zijn hoofd, maar U legt met Uw woorden zelfs de [zogenaamde] geleerden [onder de niet-toegewijden] aan banden zoals men dieren vastbindt. Zij die zich tot Uw vrienden rekenen komen [zo] tot zuivering en niet zozeer degenen die hun gezicht afwendden.

Zij die U aanbidden als de toevlucht van alle geschapen wezens gaan simpelweg met hun voeten op het hoofd van de Dood staan, terwijl U met Uw woorden zelfs de wijzen aan banden legt als ze nalatig zijn; zij die zich tot de vriendschap wendden zuiveren inderdaad zichzelf, niet zij die hun gezicht afwendden. (Vedabase)

  

 Tekst 28

U bent de zelfverlichte Ene zonder een oorzaak [vrij van de zintuigen] die het vermogen van de zintuigelijke functies handhaaft van allen [al de schepsels]. De halfgoden nemen samen met de ongeboren heer Brahm‚ deel aan het respectbetoon voor U en eten mee van de gebrachte offers, net zoals de lokale autoriteiten in een koninkrijk samen met de vorst die over het ganse land heerst [voor U] hun respect betonen en hun deel genieten. Dat is hoe zij die de leiding werd vergund in vrees voor U hun taken verrichten.

U zelfverlicht niet in gang zettend bent degene die al degenen onderhoudt die wel in gang zetten [met zintuiglijke functies]; de goddelijken waakzaam met de materiŽle natuur dragen offers aan U op en nemen weer van dat offeren, als waren ze de plaatselijke leiders in een koninkrijk in relatie tot hun broodheer over het ganse land heersend - dat is hoe zij, zij die het maken inderdaad, in angst voor U zich van de hun toegewezen taken kwijten. (Vedabase)


 Tekst 29

Door Uw materiŽle energie worden de levensvormen, die zich manifesteren als zijnde onbeweeglijk en bewegend, aangezet tot gemotiveerd handelen. Maar dat kan alleen maar gebeuren als U, die overal los van staat, o Eeuwig Bevrijdde, Uw kortstondige blik daarop werpt [met het aannemen van Uw gedaanten] voor Uw spel en vermaak in de materiŽle wereld. Voor [U] de Allerhoogste kan feitelijk niemand een vreemde of een vriend zijn, precies zoals de ether geen waarneembare kwaliteiten kan hebben. Wat dat betreft bent U als de lege ruimte.

Met de materiŽle energie worden de levensvormen, die zich manifesteren als stationair en als bewegend, tot leven gewekt in hun motieven van handelen als U, afzijdig als U bent, o Eeuwig Bevrijdde, middels Uw kortstondige blik de [gedaanten van U voor de] sport met haar opneemt; voor het Allerhoogste kan feitelijk niemand een vreemde of een vriend zijn, precies zoals het is met het etherische van de hemel die geen waarneembare kwaliteiten heeft - daarin komt U overeen met een leegte. (Vedabase)

 

 Tekst 30

Als de talloze belichamingen van de levende wezens eeuwig zouden zijn, zou de alomtegenwoordige [Tijd] niet zo'n soevereine macht vormen o Onveranderlijke. Maar het is niet anders. Omdat men de substantie niet los kan zien van dat waaruit zij werd voortgebracht [- pradh‚na, de oerether -] moet [U] de Regulator [die de Tijd bent, B.G. 10: 30] worden gekend als zijnde overal, in gelijke mate aanwezig [als de 'vierde dimensie']. Als men denkt dat men [U materieel] kent heeft men het mis in de valsheid van een mening [over de lokale orde, zie 6.5: 19].

Als de talloze belichaamde wezens niet tijdgebonden zouden zijn, dan zou het alomtegenwoordige niet zo'n soevereine macht zijn, o Onveranderlijke; [vanwege Uw] Zich niet scheiden van de substantie van waaruit zij werden voortgebracht moet [U] de Regulator [van de Tijd] worden gekend als zijnde overal in gelijke mate aanwezig, niet als ergens anders zijnd; en aldus heeft men het verkeerd begrepen ervan uitgaande dat men weet [heeft van het volledige van U] daar men van het onvolkomene is [de lokale orde dus] van wat gekend wordt [zie 6.5: 19]. (Vedabase)

 

 Tekst 31

De materiŽle natuur [prakriti] en de persoon [de purusha] vinden hun bestaan niet op een bepaald tijdstip. Niet [uit de ťťn of de ander] ontstaand als zodanig is het te danken aan de combinatie van die twee [ongeboren elementen] dat levende lichamen in U hun bestaan vinden, zoals bubbels hun bestaan vinden als een combinatie van water en lucht. En net zoals rivieren in de zee uitmonden en alle smaken [van bloemennectar] zich samenvoegen in de honing, gaan de levende wezens met al hun verschillende namen en kwaliteiten [uiteindelijk ook weer] op in [U,] het Allerhoogste [zie ook B.G. 9: 7].

Het genereren van de materiŽle natuur en haar mannelijke principe, de persoon, vindt niet werkelijk plaats; door de combinatie van beiden die ongeboren zijn vinden deze levende lichamen in U hun bestaan als bellen op het water [in aanraking met de lucht] en hebben ze daarom verschillende namen en kwaliteiten [later weer] opgaand in het Allerhoogste zoals rivieren in de zee uitmonden en alle smaken van de nectar zich samenvoegen in de honing [zie ook B.G. 9: 7]. (Vedabase)

 

 Tekst 32

Zij die wijs zijn, zijn ervan doordrongen hoezeer Uw m‚y‚ de menselijke wezens begoochelt en zijn U regelmatig met traditionele toewijding van dienst, U die de bron der bevrijding bent. Hoe kan er voor hen die U trouw aanhangen, ook maar iets van angst bestaan voor een materieel leven, een angst die door het drie-gerande [wiel van de Tijd - van verleden, heden en toekomst] - door Uw fronsende wenkbrauwen - steeds weer wordt opgeroepen in hen die niet bij U hun heil zoeken [zie ook B.G. 4: 10, 7: 14 & 14: 26]?

Zij die van de wijsheid zijn en fervent jegens U begrijpen hoe Uw m‚y‚ de menselijke wezens begoochelt, leveren krachtdadige liefdevolle dienst aan U, de bron der bevrijding; hoe zou er voor hen die U trouw volgen, ook maar iets van angst zijn voor een materieel bestaan dat het drie-gerande [wiel van de Tijd van verleden, heden en toekomst] van Uw fronsende wenkbrauwen bij herhaling creŽert met hen die niet tot U hun toevlucht nemen? [zie ook B.G. 4: 10, 7:14 & 14:26] (Vedabase)

 

 Tekst 33

De geest in de ban van de zinnen en de ademhaling is als een paard dat men niet in bedwang heeft [B.G. 2: 60 en 5.11: 10]. Zij die in deze wereld naar regulatie streven maar van de voeten van de goeroe hebben afgezien, vinden, hoogst onstandvastig met de verschillende controlemethoden, vol leed honderden obstakels op hun weg o Ongeborene. Ze zijn als kooplieden die [voor een bootreis] op zee geen stuurman in de arm genomen hebben [zie 10.51: 60 & B.G. 4: 34].

In de ban van de zinnen en de ademhaling is de geest als een paard dat niet onder controle is gebracht [B.G. 2: 60 en 5.11: 10]; zij die er hier naar streven om te reguleren maar de voeten van de goeroe hebben verlaten, vinden vol van leed en onstandvastig in de verschillende controlemethoden honderden obstakels op hun weg, o Ongeborene, alsof ze kooplieden op zee zijn die geen stuurman in de arm genomen hebben [zie 10.51: 60 B.G. 4: 34]. (Vedabase)

 

 Tekst 34

Wat hebben dienaren, kinderen, een lichaam, een echtgenote, geld, een huis, land, vitaliteit en voertuigen nu te betekenen voor mensen voor wie U het eigenlijke Zelf werd, de Belichaming van Alle Genoegen? En wat zou allemaal voor hen, die er niet in slagen de waarheid [van Hem] te waarderen en vasthouden aan hun verlustiging in seksuele zaken, nu geluk brengen in deze [materiŽle] wereld die onderhevig is aan vernietiging en op zich betekenisloos is [zie ook B.G. 13: 8-12]?

Wat hebben dienaren, kinderen, een lichaam, een echtgenote, geld, een thuis, land, vitaliteit, en voertuigen te betekenen voor menselijke wezens die hun toevlucht zoeken tot het eigenlijke Zelf, de Belichaming van Alle Genoegen; wat zou allemaal voor hen die, vasthoudend aan hun verlustiging in sexuele zaken en falend de waarheid [van Hem] te waarderen, [waar] geluk brengen in deze wereld die op zichzelf onderhevig is aan vernietiging en verstoken is van inhoud? [zie ook B.G. 13: 8-12] (Vedabase)

 

 Tekst 35

De zieners vrij van valse trots, die met de grootste vroomheid op deze aarde zich richten op de pelgrimsoorden en plaatsen van Zijn spel en vermaak, hebben Uw voeten in hun hart geÔnstalleerd en maken met het water van hun voeten een einde aan alle zonden. Zij die maar ťťn keer hun geest richtten op U, de Oorspronkelijke Ziel van het Eeuwig Geluk, zullen zich nimmer meer wijden aan de huiselijke aangelegenheid [van een gezinsleven] die een persoon berooft van zijn essentiŽle kwaliteiten.

De zieners vrij van valse trots die, met de grootste vroomheid op deze aarde [levend] naar de pelgrimsoorden en plaatsen van Zijn spel en vermaak, Uw voeten in hun hart hebben, doen inderdaad met het water van hun voeten de zonden te niet; zij die maar ťťn keer hun geest op U richten, de Oorspronkelijke Ziel Eeuwig Gelukkig, zijn nimmer meer van het aanbidden van de huiselijke aangelegenheid die een persoon berooft van zijn essentiŽle kwaliteiten. (Vedabase)


 Tekst 36

Als iemand zegt 'Vanuit het ware [van God] verscheen het ware [van de schepping]', kan dat zeker in twijfel worden getrokken en weerlegd [*4]. De combinatie is onsamenhangend, want het is waar in een aantal gevallen, terwijl het een illusie is niet waar zijnde in andere gevallen. Voor wereldse doeleinden willen reeksen mensen met een duistere opvatting het graag anders bezien en verbijsteren hen die niet hun verstand gebruiken bij de rituele loftuitingen met andere betekenissen en gevolgen van Uw talrijke woorden van wijsheid.

'Vanuit het ware deed zich dit ware voor' mag zo gezegd zijnde worden weerlegd als een logische tegenspraak aangezien het in sommige gevallen niet samengaat, terwijl het in andere gevallen niet onwaar is; van het samengaan van beiden worden door een reeks van mensen die in het duister tasten veranderingen verlangd in alledaagse zaken waartoe Uw talrijke woorden van wijsheid verbijstering geven en ze hun oplettendheid verliezen met de aanheffingen in rituele uitingen. (Vedabase)


 Tekst 37

Omdat dit universum er in het begin niet was en na zijn vernietiging er ook niet meer zal zijn, kan worden geconcludeerd dat dat wat zich tussentijds in U, het enige voorwerp van de liefde, voordoet, het onware is. We begrijpen dit universum aldus als een [onwerkelijke, illusoire] combinatie van verschillende categorieŽn van de [werkeljke] oersubstantie [zie tekst 26], terwijl de minder intelligenten die neigen tot het valse, dit spel van de geest als echt beschouwen [zie B.G. 6: 8].

Daar dit alles in den beginne niet bestond en bijgevolg ook niet zal bestaan na de vernietiging ervan, kan worden geconcludeerd dat het, zich in de tijd ertussen voordoend in U, het onware is dat moet worden vermeden; en aldus is het voor hen stabiel in hun spiritualiteit, niettegenstaande het feit dat het kan worden vergeleken met categorieŽn van materiŽle substantie [of elementen, verschijnend] in verschillende soorten van transformaties [zie tekst 26], maar een vrucht van het voorstellingsvermogen waarvan de minder intelligenten denken dat het iets zou zijn dat het aanbidden waard is [zie B.G. 6: 8]. (Vedabase)

 

 Tekst 38

Vanwege de [onoverkomelijke aanwezigheid van de] materiŽle natuur legt hij [het levende wezen] zich neer bij die onontwikkelde staat en neemt, met het zich eigen maken van haar kwaliteiten [de guna's], dienovereenkomstig gedaanten aan. Aan die gedaanten gebonden is hij verstoken van spirituele kwaliteiten en wordt hij geconfronteerd met [de feiten van het geboren worden en] de dood. Uzelf daarentegen laat haar links liggen als een slang die zijn huid afwerpt en wordt in Uw achtvoudige grootsheid [zie siddhi's] verheerlijkt als Degene Onbegrensd in Zijn Heerlijkheid die uitgerust is met alle spirituele kwaliteiten.

Hij [het levende wezen] legt zich vanwege het onoverkomelijke van de materie neer bij de energie en neemt, met het aannemen van haar kwaliteiten, dienovereenkomstig gedaanten aan, in navolging waarvan verstoken van Zijn voordeel hij uitloopt op [geboorte en] de dood; U anderzijds toegerust met Uw genade laat haar links liggen als een slang die zijn huid afwerpt en wordt in Uw achtvoudige grootsheid [zie siddhi's] verheerlijkt als Hij die Onbegrensd is in Zijn Heerlijkheid. (Vedabase)


 Tekst 39

Als zij die zich inperken niet de wortels van het verlangen uit hun hart bannen kunnen ze, onzuiver als ze zijn, U niet bereiken die hun harten bent binnengegaan. Ze zijn als iemand die het juweel is vergeten dat hij om zijn nek heeft gehangen. Yogabeoefenaren die tevreden zijn met een dierlijk leven zullen in beide [werelden hier en hierna] ongelukkig zijn: [hier over] de dood waar ze niet aan ontsnappen en hierna over U wiens koninkrijk ze niet bereiken [zie ook B.G. 6: 41-42].

Als personen die zijn begonnen aan een leven van verzaking niet de sporen van materiŽle verlangens uit hun harten bannen en als yoga beoefenaren [enkel] hun dierlijke leven bevredigen, hebben ze, zich niet van de dood wegbewogen hebbend ongelukkig in beide gevallen [van dit leven en het leven hierna], Uw hemelse koninkrijk gemist dat onmogelijk te realiseren is voor de onzuiveren en hebben ze het juweel om hun nek vergeten [dat U bent] [zie ook B.G. 6: 41-42]. (Vedabase)


 Tekst 40

Iemand die U heeft begrepen, maakt zich geen zorgen over het gunstige of ongunstige, over het goede of kwade dat is verbonden met het lichaam dat hij heeft aangenomen en ook niet over wat anderen zeggen. O U van Alle Kwaliteiten, dag na dag vult hij zijn oren met het lied dat er in ieder tijdperk is via de geestelijke erfopvolging. Om die reden beschouwen de kinderen van Manu [de mensen, zie 3.22: 34-39 en 5.13: 25], U als het uiteindelijke doel van de bevrijding.

Iemand met begrip voor U slaat geen acht op de goede of kwade gevolgen van het gunstige en ongunstige dat zich in het moment voordoet van U, noch trekken ze zich de woorden aan van andere levende wezens; iedere dag, o U van Alle Kwaliteiten, is hij van het lied dat in ieder tijdperk gehoord wordt vanuit de geestelijke erfopvolging van de kinderen van Manu [zie 3.22: 34-39 en 5.13: 25], om reden waarvan U het uiteindelijke doel van de bevrijding bent. (Vedabase)

 

 Tekst 41

Noch de meesters van de hemel, noch zelfs U kunnen het einde bekennen van Uw heerlijkheid o Onbegrensde, o U in wie de vele universa door de Tijd voortgedreven, ieder in hun eigen omhulling, worden rondgeblazen in de hemel als waren het stofdeeltjes. De s'ruti's die vrucht dragen door [neti neti] dat te elimineren wat niet Uw Absolute Waarheid is, vinden in U hun uiteindelijke conclusie [zie siddh‚nta].'

Noch de meesters van de hemel kunnen het einde van de heerlijkheid van U die zo Onbegrensd bent ontwaren, noch kan zelfs U dat Zelf, in wie het veelvoud aan universa - ieder in zijn eigen omhulling - met de Gang der Tijd rond worden geblazen in de hemel als stofdeeltjes; het is inderdaad omdat de s'ruti's in U vrucht dragen door [neti neti] te elimineren wat niet het Absolute is, dat zij in U hun uiteindelijke conclusie vinden [zie siddh‚nta]'. (Vedabase)

 

 Tekst 42

De Allerhoogste Heer zei: 'Na deze instructie te hebben aangehoord over het Ware Zelf, begrepen de zoons van Brahm‚ wat hun eindbestemming was en aanbaden ze vervolgens volmaakt tevreden de wijze Sanandana.

De Allerhoogste Heer zei: 'Na aldus deze instructie te hebben aangehoord over het Ware Zelf, begrepen de zoons van Brahm‚ wat hun eindbestemming was en aanbaden ze daarop volgend volmaakt bevredigd de wijze Sanandana. (Vedabase)


 Tekst 43

Dit is hoe in het verleden de nectar van het onderliggende mysterie van al de Veda's en Pur‚na's [de filosofie van de Upanishads] werd gedestilleerd door de grote zielen [de klassieke wijzen] die in deze wereld verschenen om zich in hogere sferen te bewegen.

Alzo werd door ouden, de geheiligde zielen geboren om de hogere regionen te doorkruisen, van al de Veda's en Pur‚na's de nectar van het onderliggende mysterie [van de filosofie van de upanishad's] gedestilleerd. (Vedabase)

 

 Tekst 44

O u erfgenaam van Brahm‚ [N‚rada], trek rond door de wereld zoals u dat wenst, met geloof mediterend op deze instructie over de Ziel die de begeerten van de mens tot as verbrandt.'

O u erfgenaam van Brahm‚ [N‚rada], trek rond over de wereld zoals u wenst, met geloof mediterend op deze instructie over de Ziel die de begeerten van de mens opbrandt.' (Vedabase)

 

 Tekst 45

S'rÓ S'uka zei: 'De rishi, de kalmte zelve, die aldus van de wijze de opdracht had ontvangen, aanvaardde die trouw o Koning. Nu volledig van succes dacht hij, die zo standvastig in zijn gelofte was als een kshatriya, er even over na en nam het woord.

S'ri S'uka zei: 'Hij, de kalmte zelve, op deze manier van de wijze de opdracht ontvangen hebbend aanvaarde die trouw, o Koning, en nam het woord, nu volledig van succes manhaftig naar zijn gelofte mediterend op wat hij had gehoord. (Vedabase)


 Tekst 46

S'rÓ N‚rada zei: 'Mijn eerbetuigingen voor Hem, de Allerhoogste Heer Krishna onberispelijk in zijn roep, die Zijn aantrekkelijke expansies manifesteert voor de bevrijding van alle levende wezens [1.3: 28].'

S'rÓ N‚rada zei: 'Mijn eerbetuigingen aan Hem, de Allerhoogste Heer Krishna onberispelijk in Zijn heerlijkheden, die Zijn al-aantrekkelijke expansies manifesteert voor de verlossing van alle zielen [1.3: 28].' (Vedabase)

  

 Tekst 47

Na aldus te hebben gesproken boog N‚rada voor de Oorspronkelijke Rishi [N‚r‚yana] en voor de grote zielen die Zijn leerlingen waren. Vervolgens begaf hij zich vandaar naar de hermitage van mijn fysieke vader, Dvaip‚yana Vedavy‚sa.

Aldus sprekend neerbuigend voor de Oorspronkelijke Rishi [N‚r‚yana] en voor de grote zielen die Zijn leerlingen waren, begaf hij zich vandaar naar de hermitage van mijn directe vader, Dvaip‚yana Vedavy‚sa. (Vedabase)

 

 Tekst 48

De grote toegewijde [Vy‚sa] bewees hem de eer en bood hem een zitplaats waarop N‚rada ging zitten en hem beschreef wat hij vernomen had uit de mond van S'rÓ N‚r‚yana.

Toen hem door de grote toegewijde de eer was betoond en hij een zitplaats van hem had aanvaard, beschreef hij voor hem dat wat hij vernomen had uit de mond van S'rÓ N‚r‚yana. (Vedabase)

 

 Tekst 49

En zo heb ik dan antwoord gegeven op uw vraag o Koning, over hoe de geest zich kan bezighouden met de Absolute Waarheid [- de werkelijkheid] zonder materiŽle kwaliteiten die niet onder woorden te brengen is.

Zo is er antwoord gegeven op de vraag die u stelde, o Koning, over hoe in de Absolute Waarheid - dat wat zonder materiŽle kwaliteiten zo ongrijpbaar is voor woorden - de geest zijn weg zou vinden. (Vedabase)

 Tekst 50

Hij die waakt over dit universum in den beginne, in het midden en op het eind, Hij die de Meester is van de ongemanifesteerde materie [pradh‚na] en de individuele ziel [jÓva], Hij die dit universum in het bestaan riep, erin binnenging samen met de individuele ziener en lichamen [met hem] producerend ze reguleert, Hij dankzij wie men zich overgevend de materiŽle energie die men omarmt achter zich laat zoals een slaper zijn lichaam achterlaat, Hij bij de genade van wiens zaligheid men voor een materiŽle geboorte wordt behoed, is de Allerhoogste Heer op wie men zonder ophouden dient te mediteren om vrij van angst te zijn [zie B.G. 16: 11-12, 1.9: 39 en de bhajan Sarvasva Tom‚ra Carana].'

Hij die waakt over dit universum in den beginne, in het midden en op het eind; Hij die de Heer is van het ongemanifesteerde van de individuele ziel; Hij die, dit universum naar buiten brengend, erin binnen ging tezamen met de individuele ziener en lichamen voortbrengend ze reguleert; Hij voor wie zich overgevend degene [van illusie] die niet [weder-]geboren is het lichaam opgeeft dat hij omarmt als in de slaap; door Zijn zuivere spirituele status verre gehouden van een materiŽle geboorte, behoort men, om bevrijd te raken van de angst [zie B.G. 16: 11-12], zonder ophouden te mediteren op de Allerhoogste Persoonlijkheid [zie 1.9: 39 en de bhajan Sarvasva Tomar]. (Vedabase)

 

*: S'rÓla S'rÓdhara Sv‚mÓ analyseert dit probleem, van het beschrijven van de onuitsprekelijke waarheid in te definiŽren termen, uitvoerig met behulp van de traditionele discipline van de Sanskriet poŽtica die stelt dat woorden drie soorten van expressief vermogen hebben, genaamd s'abda-vritti's. Dit zijn de verschillende manieren waarop een woord betrekking heeft op zijn betekenis, onderscheiden als mukhya-vritti - letterlijke betekenis (verdeeld in rudhi, conventioneel gebruik en yoga, het gebruik ontleend als in de etymologie), lakshan‚-vritti - metaforische betekenis, en de nauw verwante gauna-vritti, - een vergelijkende betekenis; bijvoorbeeld: het woord leeuw kent de drie expressieve vormen van: het is een leeuw - letterlijk, hij is een leeuw - metaforisch en hij is als een leeuw - vergelijkend qua betekenis. Dus is het in feite de vraag hoe de Absolute Waarheid kan worden gedekt in termen van letterlijke betekenis, in metaforen en in vergelijkingen.

**: Volgens S'rÓla JÓva Gosv‚mÓ, vertegenwoordigen de zevenentwintig verzen van de gebeden van de Veda's in eigen persoon (teksten 14 - 41) de meningen van ieder van de achtentwintig belangrijkste s'ruti's. Deze hoofd-Upanishads en andere s'ruti's handelen over de verschillende benaderingen van de Absolute Waarheid. Zie de betekenisverklaringen pp 10.87 van dit hoofdstuk van de parampar‚ voor specifieke citaten.

***: De Kathha Upanishad (2.2.13) stelt:

nityo nity‚nm cetanas' cetannm
eko bahŻ
n
m yo vidadhti kmn
tam pÓthha-gam ye ínupas'yanti dhÓr
s
tesh‚m s'
ntih s's'vatÓ netaresh‚m

"Onder al de eeuwige, bewuste wezens is er ťťn die in de behoeften voorziet van al de overigen. Wijze zielen die Hem aanbidden in Zijn hemelverblijf verwerven de eeuwige vrede. Anderen slagen daar niet in."

*4: De parampar‚ schrijft hier: "Volgens S'rÓla Vis'van‚tha CakravartÓ Thh‚kura, leren de Upanishads dat deze geschapen wereld werkelijk is maar tijdelijk."

 

 

 

 

 Creative Commons License
De tekst en de audio worden aangeboden onder de
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License
.

De collage met Vis'v‚mitra (
Raja Ravi Varma) op deze pagina is van Anand Aadhar Prabhu.
Productie: de
Filognostische Associatie van De Orde van de Tijd.


 

 

Feed-back | Links | Downloads | MuziekAfbeeldingen | Wat is er Nieuw? | Zoeken | Donaties