regelbalk 

Canto 3

V‚Ůch‚ Kalpa

 

 

Hoofdstuk 32: De Verstriktheid in Vruchtdragende Bezigheden

(1) Kapila zei: 'Welnu, de persoon die thuiswonend de plichten vervult van een huishouder, geniet keer op keer [het voordeel] van de zinsbevrediging, de economische opbrengst en de religieuze handelingen. (2) Daarenboven heeft hij, in zijn gewetensvol aanbidden van de goden en de voorvaderen met het ceremonieel vertoon van offerandes [genaamd pravritti-dharma], zich verdwaasd door de lust afgekeerd van het zich ontwikkelen in de toegewijde dienst aan de Heer [ten behoeve van het z.g. nivritti-dharma]. (3) Beheerst door een gelovige geest zal de persoon die, zwerend bij de voorvaderen en de halfgoden, met het drinken van soma [een drank die wordt gedronken door offerende brahmanen] aldus van respect was voor de orde van de maan [waarmee hij zijn offers bracht], weer [naar deze wereld] terugkeren na zijn heengaan [zie ook B.G. 8: 25]. (4) Als Heer Hari zich neervlijt op het slangenbed Ananta S'esha, vinden deze werelden van de gehechte huishouders hun einde. (5) Die intelligente zielen [echter] die, met het verrichten van hun persoonlijke plichten, geen misbruik maakten ter wille van de lust en het economisch gewin, maar, meer vrij van materiŽle gehechtheid, hun vruchtdragende handelingen opgaven, zullen de perfectie van de vrede vinden omdat hun bewustzijn gezuiverd raakte. (6) Als men steeds [in nivritti-dharma] rechtschapen bezig is ter wille van de onthechting van het opgeven van egoÔsme en eigendomsclaims, raakt men, met het verrichten van zijn persoonlijke plichten, volledig gezuiverd door de goedheid van een dergelijke mentaliteit. (7) Door het pad van de verlichting te volgen komen ze tot de Oorspronkelijke Persoon, de oorzaak van de manifestatie en beŽindiging van de wereld, die zich weerspiegelt in het gelaat van een ieder als de Heerser over de geestelijke en materiŽle werelden. (8) Tot aan het einde van de lange tijd van twee par‚rdha's, waarin het hele leven van Brahm‚ zelf ten einde loopt [zie 3.11], verblijven ze in de bovenzinnelijke wereld verzonken in gedachten over de Allerhoogste. (9) Na voor de duur van twee par‚rdha's het natuurlijke zelf [van de schepping] bestaande uit de drie geaardheden te hebben ervaren, gaat de Heer van het Voorbije [Brahm‚], met het verlangen een einde te maken aan de materiŽle omhulling samengesteld uit aarde, water, vuur, ether, het denken, de zinnen, voorwerpen, ego enzovoorts, over in de ongemanifesteerde oerstaat. (10) Die yogi's die er alles voor deden om onthecht te raken door hun adem en geest te beheersen en aldus Heer Brahm‚ ingingen die niet kan worden bereikt met valse zelfopvattingen, gaan vervolgens samen met hem naar de Oorspronkelijke Persoon, de belichaming van de gelukzaligheid, die de oudste, primaire werkelijkheid van de geest vormt. (11) Mijn beste moeder, zoek daarom middels toegewijde dienst uw toevlucht bij Hem, de Heer waarover u nu vernomen hebt, Hij die Zich ophoudt in het lotushart van een ieder. (12-15) [Maar bedenk wel dat] zelfs Brahm‚ de Schepper van het levende en levenloze die de bron van de Vedische wijsheid is, alsook de wijzen en de meesters van de yoga, de Kum‚ra's en andere vervolmaakte zielen en oorspronkelijke denkers van de yoga die de Oorspronkelijke Persoon van de Absolute Waarheid bereikten, de eerste van alle zielen, op basis van hun onthechte, egoloze handelen, ondanks hun onafhankelijke visie en al hun spirituele kwaliteiten, weer opnieuw geboorte nemen om hun posities in te nemen als deze manifestatie van de Heer weer opnieuw wordt geschapen door de werking van de tijd en de drie geaardheden. En dat geldt ook voor alle anderen die de goddelijke weelde genoten die voortkwam uit hun vrome daden, ook zij keren weer terug als de wisselwerking van de geaardheden zich opnieuw voordoet.

(16) Zij wiens geesten in deze wereld verslaafd zijn aan vruchtdragende arbeid, doen met overtuiging hun voorgeschreven plichten in gehechtheid aan het resultaat van hun handelen en doen dat dan ook telkens weer opnieuw. (17) Volledig in beslag genomen door hun huishouding vereren ze hun voorvaderen terwijl ze, gedreven door de hartstocht, geesten hebben die -  uit op zinsbevrediging - vol zijn van zorgen met hun zinnen niet onder controle. (18) [Trai-vargika] personen die de drie burgerdeugden [van economie, zinsbevrediging en religieuze dienstverlening] zijn toegewijd, zijn niet geÔnteresseerd in het spel en vermaak van Heer Hari, de doder van de demon Madhu, wiens uitzonderlijke vermogen het bespreken zo waard is. (19) Het opgegeven hebbend met de nectar van de verhalen over de Onfeilbare, luisteren ze liever, achtervolgd door het lot, naar materialistische verhalen, en wat dat betreft zijn ze net als uitwerpselen etende zwijnen.

(20)
Als de zon door het zuiden gaat, gaan ze, na hun crematie, naar hun voorvaderen, om opnieuw geboorte te nemen in hun families voor het verrichten van baatzuchtige arbeid tot het [bittere] einde [vergelijk B.G. 8: 25]. (21) Bij goddelijke voorbeschikking komen ze meteen hulpeloos ten val uit hun verheven positie om naar deze planeet terug te keren, als ze de verdienste van hun vrome handelen hebben uitgeput, o deugdzame ziel [vergelijk B.G. 9: 21].

(22) Aanbid daarom met heel uw hart de Allerhoogste Persoon, uw toevlucht, dankzij wiens voeten uw toegewijde dienst is verbonden met de goede kwaliteiten. (23) Het verrichten van toegewijde dienst voor V‚sudeva, de Hoogste Persoonlijkheid van God, zal zeer spoedig resulteren in de onthechting en spirituele kennis die leiden tot zelfverwerkelijking. (24) Als de geest van de toegewijde in iedere omstandigheid uitgebalanceerd is met betrekking tot de activiteit van de zinnen, maakt hij als gevolg daarvan geen onderscheid meer tussen voorkeur en afkeer. (25) Hij is dan, vanwege de onthechte opmerkzaamheid van zijn ziel, in vrijheid van zin en tegenzin, van een gelijkgezinde kijk op de wereld en ziet zichzelf verheven tot de transcendentale positie. (26) Hoewel de Hoogste Persoonlijkheid het unieke geheel vormt van de bovenzinnelijke kennis, wordt Hij in filosofisch onderzoek en andere processen van begrijpen verschillend bezien als de Absolute Geest [Brahman], de Superziel [Param‚tm‚] en de Heer die persoonlijk aanwezig is [Bhagav‚n, zie ook S.B. 1.2: 11]. (27) Het enige doel dat een yogi voor ogen staat in deze wereld is het middels de praktijk van de yoga bereiken van de volledige onthechting van alles. (28) Voor iemand die afkerig is van spirituele kennis, doet de zuivere geest van het absolute, Brahman, die vrij is van de [wisselwerking van de] geaardheden, zich voor als een zintuiglijk waar te nemen relativiteit van vormen die verkeerd word begrepen als zijnde uitgerust met geluid en zo meer. (29) [Maar] net zoals uit het grote geheel van de mahat-tattva met zijn drie basiskwaliteiten en vijf basiselementen, het materiŽle lichaam van het levende wezen zich vormde met zijn individuele bewustzijn, elf zinnen [de vijf zinnen van handelen en waarnemen met inbegrip van de geest] en valse ego, vormde zich ook het universum uit het kosmisch ei van alle universa [en mag men dus concluderen dat er geen wezenlijk verschil bestaat tussen de lokale overdekking van de individuele ziel en de gigantische universele overdekking van de Superziel; of kort gezegd, dat men het universum dus moet zien als een persoon]. (30) Met geloof en toewijding immer standvastig zijnd in de yoga, zal hij dit begrijpen wiens geest gefixeerd is in de onthechting van het zich losmaken van de materiŽle betrokkenheid.

(31) En zo, Mijn achtenswaardige moeder, heb Ik deze spirituele kennis beschreven die het gezichtspunt van de Ene Geest onthult waarmee men begrip heeft voor zowel de materiŽle als persoonlijke werkelijkheid [prakriti en purusha]. (32) Beter dan door ieder van hen afzonderlijk, wordt zowel door middel van de jŮ‚na-yoga [de yoga van de spirituele kennis] als het in vrijheid van de geaardheden op Mij gericht zijn dat men bhakti noemt, het doel bereikt dat men aanduidt met het woord Bhagav‚n. (33) Net zoals ťťn en hetzelfde voorwerp dat vele verschillende kwaliteiten heeft op verschillende manieren wordt waargenomen door de zintuigen, wordt ook  de ene, unieke Heer van Alle Fortuin verschillend bekeken overeenkomstig de verschillende wegen die in de geschriften worden beschreven. (34-36) Door materiŽle handelingen, offerplechtigheden, liefdadigheid, versobering, studie van de geschriften, filosofisch onderzoek, het onderwerpen van de geest en de zinnen, alsook door verzaking en het afzien van baatzuchtige handelingen, het beoefenen van de verschillende vormen van yoga, het verrichten van  toegewijde dienst en het naleven van individuele plichten - zowel in geval van een actief als een contemplatief leven [pravritti- en nivritti-dharma] -, zal men met consequente onthechting en kennis van de wetenschap van de zelfrealisatie, de Allerhoogste Heer zien zoals Hij werkelijk is: als zijnde aanwezig in zowel de materiŽle wereld als in bovenzinnelijkheid [saguna en nirguna]. (37) Ik gaf uitleg over de vier afdelingen van de persoonlijke identiteit [svarŻpa] in toegewijde dienst [drie overeenkomstig de geaardheden en ťťn volgens hun transcendentie *] en de niet waarneembare actie van de tijd [de conditionering] die de levende wezens voortdrijft. (38) Voor het levend wezen, Mijn beste moeder, zijn er vele manieren van materieel tewerk gaan in onwetendheid [omtrent de eigen aard]. Ze komen allen voort uit het werken voor een materieel resultaat [karma] en hij die zich erin verstrikt is om die reden dan ook de weg kwijt. 

(39) Dat wat Ik zei is er niet voor bedoeld om kwaadwilligen en zij die zich slecht gedragen te onderrichten en moet ook niet worden overgedragen aan opstandige en offensieve types of aan wie dan ook die slechts in naam zijn plicht doet. (40) Ook moet men dit niet uitleggen aan begeertige lieden, noch aan iemand die gehecht is aan huis en haard en ook niet aan iemand die Mij niet toegewijd is of een hekel heeft aan Mijn toegewijden. (41) Het is bedoeld voor trouwe zielen, toegewijden, mensen met respect, zij die niet op anderen afgeven, zij die vriendelijk zijn en volijverig gewetensvol van dienst zijn. (42) Zeg dit tegen hen die met een geest van vrede onthechting ontwikkelden voor dat wat zich buiten hen bevindt, die niet afgunstig zijn en rein zijn en voor wie Ik de meest beminnelijke van de beminnelijken ben. (43) O moeder, hij die hier slechts een enkele keer met geloof over vernam of het voor zichzelf herhaalt met zijn aandacht op Mij gericht [japa doend], zal zeker Mijn hemel bereiken.'

     

next                       

 
  Derde herziene editie, geladen 5 maart 2024.

     

 

 

Vorige Aadhar-editie en Vedabase links:

Tekst 1

Kapila zei: 'Welnu, de persoon die thuiswonend de plichten vervult van een huishouder, geniet keer op keer [het voordeel] van de zinsbevrediging, de economische opbrengst en de religieuze handelingen.
Kapila zei: 'Welnu, de persoon die in feite thuis leeft, de plichten doend van een huishouder, geniet keer op keer het voordeel van de zinsbevrediging, de economische opbrengst en de religieuze vertoningen. (Vedabase)

 

Tekst 2

Daarenboven heeft hij, in zijn gewetensvol aanbidden van de goden en de voorvaderen met het ceremonieel vertoon van offerandes [genaamd pravritti-dharma], zich verdwaasd door de lust afgekeerd van het zich ontwikkelen in de toegewijde dienst aan de Heer [ten behoeve van het z.g. nivritti-dharma].

Daarenboven, heeft hij, verdwaasd door de lust, zich afgekeerd van de toegewijde dienst aan de Allerhoogste Heer [genaamd nivritti-dharma] in zijn gewetensvol aanbidden van de goden en de voorvaderen met ceremonieel vertoon van offerandes [genaamd pravritti-dharma]. (Vedabase)

  

Tekst 3

Beheerst door een gelovige geest zal de persoon die, zwerend bij de voorvaderen en de halfgoden, met het drinken van soma [een drank die wordt gedronken door offerende brahmanen] aldus van respect was voor de orde van de maan [waarmee hij zijn offers bracht], weer [naar deze wereld] terugkeren na zijn heengaan [zie ook B.G. 8: 25].

Overmand door een gelovige geest zwerend bij de voorvaderen en de halfgoden, zal de persoon die op die manier vertrokken is weer terugkeren naar het ondermaanse ['de wereld van de maanorde'] door te drinken van de soma [een drank die wordt gedronken door de brahmanen die de offers brengen]. (Vedabase)


Tekst 4

Als Heer Hari zich neervlijt op het slangenbed Ananta S'esha, vinden deze werelden van de gehechte huishouders hun einde.

Als Heer Hari zich neerlegt op het slangenbed Ananta S'esha, vinden diezelfde werelden, van hen die gehecht zijn aan hun huishouding, hun beŽindiging. (Vedabase)

 

Tekst 5

Die intelligente zielen [echter] die, met het verrichten van hun persoonlijke plichten, geen misbruik maakten ter wille van de lust en het economisch gewin, maar, meer vrij van materiŽle gehechtheid, hun vruchtdragende handelingen opgaven, zullen de perfectie van de vrede vinden omdat hun bewustzijn gezuiverd raakte.

Die intelligenten die in hun eigen plichtsbetrachting geen misbruik maakten terwille van de zinsbevrediging en materiŽle voordelen en die, vrij van materiŽle gehechtheid, hun vruchtdragende handelingen opgaven, zullen door een gezuiverd bewustzijn voldoening vinden. (Vedabase)

 

Tekst 6

Als men steeds [in nivritti-dharma] rechtschapen bezig is ter wille van de onthechting van het opgeven van egoÔsme en eigendomsclaims, raakt men, met het verrichten van zijn persoonlijke plichten, volledig gezuiverd door de goedheid van een dergelijke mentaliteit.

In het voortdurend bezig zijn met de [nivritti-dharma] religieuze handelingen voor de onthechting in het opgeven van het claimen van eigendom en egoÔsme, wordt men door de goedheid en het bewustzijn van handelen overeenkomstig de eigen plicht volledig gezuiverd.  (Vedabase)

 

Tekst 7

Door het pad van de verlichting te volgen komen ze tot de Oorspronkelijke Persoon, de oorzaak van de manifestatie en beŽindiging van de wereld, die zich weerspiegelt in het gelaat van een ieder als de Heerser over de geestelijke en materiŽle werelden.

Het pad der verlichting volgend benaderen ze de Oorspronkelijke Persoon van God die zich weerspiegelt in het gelaat van een ieder, die zowel heerst over de geest als over de materie en de oorzaak is van de manifestatie en beŽindiging van de wereld. (Vedabase)


Tekst 8

Tot aan het einde van de lange tijd van twee par‚rdha's, waarin het hele leven van Brahm‚ zelf ten einde loopt [zie 3.11], verblijven ze in de bovenzinnelijke wereld verzonken in gedachten over de Allerhoogste.

Tot aan het einde van twee par‚rdha's, welk het einde is van Brahm‚ zelve [zie 3-11], verblijven ze daadwerkelijk voor zo'n lange tijd op de planeet van het Allerhoogste, verzonken in gedachten over het voorbije. (Vedabase)

 

Tekst 9

Na voor de duur van twee par‚rdha's het natuurlijke zelf [van de schepping] bestaande uit de drie geaardheden te hebben ervaren, gaat de Heer van het Voorbije [Brahm‚], met het verlangen een einde te maken aan de materiŽle omhulling samengesteld uit aarde, water, vuur, ether, het denken, de zinnen, voorwerpen, ego enzovoorts, over in de ongemanifesteerde oerstaat.

Te dien tijde gaat hij, de leider, Heer Brahm‚, ernaar verlangend een einde te maken aan de overdekking door aarde, water, vuur, ether, het denken, de zinnen, voorwerpen, ego enzovoorts, de onveranderlijke geestelijke hemel binnen na de tijd der drie geaardheden te hebben ervaren. (Vedabase)

 

Tekst 10

Die yogi's die er alles voor deden om onthecht te raken door hun adem en geest te beheersen en aldus Heer Brahm‚ ingingen die niet kan worden bereikt met valse zelfopvattingen, gaan vervolgens  samen met hem naar de Oorspronkelijke Persoon, de belichaming van de gelukzaligheid, die de oudste, primaire werkelijkheid van de geest vormt.

Op die manier een dergelijk lange periode van Heer Brahm‚ bestrijkend, gaan die yogi's, die de verantwoordelijkheid voor hun lichaam niet opgaven in het beheersen van de ademhaling en het denken in onthechting met hem, daadwerkelijk tezamen de Oorspronkelijke Persoon binnen, de belichaming der gelukzaligheid, de oudste van de primaire werkelijkheid van de geest. (Vedabase)


Tekst 11

Mijn beste moeder, zoek daarom middels toegewijde dienst uw toevlucht bij Hem, de Heer waarover u nu vernomen hebt, Hij die Zich ophoudt in het lotushart van een ieder.

Derhalve, Mijn beste moeder, zoek middels toegewijde dienst uw toevlucht in de beschutting van Hem waarover u nu hebt vernomen, die verblijft in de lotusharten van iedereen.  (Vedabase)

  

Tekst 12-15

[Maar bedenk wel dat] zelfs Brahm‚ de Schepper van het levende en levenloze die de bron van de Vedische wijsheid is, alsook de wijzen en de meesters van de yoga, de Kum‚ra's en andere vervolmaakte zielen en oorspronkelijke denkers van de yoga die de Oorspronkelijke Persoon van de Absolute Waarheid bereikten, de eerste van alle zielen, op basis van hun onthechte, egoloze handelen, ondanks hun onafhankelijke visie en al hun spirituele kwaliteiten, weer opnieuw geboorte nemen om hun posities in te nemen als deze manifestatie van de Heer weer opnieuw wordt geschapen door de werking van de tijd en de drie geaardheden. En dat geldt ook voor alle anderen die de goddelijke weelde genoten die voortkwam uit hun vrome daden, ook zij keren weer terug als de wisselwerking van de geaardheden zich opnieuw voordoet.

De schepper van het levende en levenloze, die de bewaarder van de Veda's is, tezamen met de wijzen en de meesters van de yoga, de Kum‚ra's en de andere volmaakten en oorspronkelijke denkers van de yoga, waren, ondanks het feit dat ze er andere ideeŽn op nahielden in hun onafhankelijkheid als degene die handelt, niet uit op materiŽle resultaten in hun handelingen en hadden de kwaliteiten van de Oorspronkelijke Persoon van Brahman, de eerste incarnatie. Hij die te dien tijde wederom mettertijd de positie van Meesterschap heeft bereikt, wordt als voorheen geboren als de interactie naar de geaardheden zich opnieuw voordoet. Wederom genoten hebbend van [de ware nectar van de hereniging na de voleinding] keren al de wijzen door hun zedig handelen, als ook de koninklijke weelde die daaruit voortkomt, allen tezamen weer terug, als die interactie naar de geaardheden plaats vindt. (Vedabase)


Tekst 16

Zij wiens geesten in deze wereld verslaafd zijn aan vruchtdragende arbeid, doen met overtuiging hun voorgeschreven plichten in gehechtheid aan het resultaat van hun handelen en doen dat dan ook telkens weer opnieuw.

Zij die in hun denken in deze wereld als een slaaf zijn van het vruchtdragend handelen, doen voorzeker met geloof hun voorgeschreven plichten in gehechtheid aan het resultaat en doen dat zo telkens weer opnieuw. (Vedabase)

  

Tekst 17

Volledig in beslag genomen door hun huishouding vereren ze hun voorvaderen terwijl ze, gedreven door de hartstocht, geesten hebben die -  uit op zinsbevrediging - vol zijn van zorgen met hun zinnen niet onder controle

Gedreven door de hartstocht, zijn hun geesten, uit op bevrediging, vol van zorgen, hebben ze hun zinnen niet onder controle en houden ze zich thuis dagelijks bezig met de aanbidding van hun voorvaderen. (Vedabase)

 

Tekst 18

[Trai-vargika] personen die de drie burgerdeugden [van economie, zinsbevrediging en religieuze dienstverlening] zijn toegewijd, zijn niet geÔnteresseerd in het spel en vermaak van Heer Hari, de doder van de demon Madhu, wiens uitzonderlijke vermogen het bespreken zo waard is.

Die [trai-vargika] personen die uit zijn op de drie vormen van voordeel [van economie, zinsbevrediging en religieuze dienstverlening] zijn niet geÔnteresseerd in het spel en vermaak van Heer Hari, de doder van de demon M‚dhu, wiens bovenzinnelijke excellentie het bezingen waard is. (Vedabase)

 

Tekst 19

Het opgegeven hebbend met de nectar van de verhalen over de Onfeilbare, luisteren ze liever, achtervolgd door het lot, naar materialistische verhalen, en wat dat betreft zijn ze net als uitwerpselen etende zwijnen.

Het opgegeven hebbend met de nectar van de verhalen over de Onfeilbare, vinden ze dat de goddelijke orde ook verstorend werkt en luisteren ze [in plaats daarvan] naar de verhalen van het materialisme in welk opzicht ze precies als ontlasting etende zwijnen zijn.  (Vedabase)

 

Tekst 20

Als de zon door het zuiden gaat, gaan ze, na hun crematie, naar hun voorvaderen, om opnieuw geboorte te nemen in hun families voor het verrichten van baatzuchtige arbeid tot het [bittere] einde [vergelijk B.G. 8: 25].

Als de zon door het zuiden gaat, nemen ze samen met hun families na hun crematie opnieuw geboorte in de wereld van hun voorvaderen, hun vruchtdragende handelingen tot het eind toe verrichtend [vergelijk B.G. 8: 25]. (Vedabase)

 

Tekst 21

Bij goddelijke voorbeschikking komen ze meteen hulpeloos ten val uit hun verheven positie om naar deze planeet terug te keren, als ze de verdienste van hun vrome handelen hebben uitgeput, o deugdzame ziel [vergelijk B.G. 9: 21].

Als ze de resultaten van hun zedig handelen hebben uitgeput, keren ze terug naar deze planeet, o deugdzame, door goddelijke beschikking, tegen hun verwachtingen in hulpeloos aldus terugvallend, omdat ze door hun welvaart verbijsterd zijn [vergelijk B.G. 9: 21].  (Vedabase)

 

Tekst 22

Aanbid daarom met heel uw hart de Allerhoogste Persoon, uw toevlucht, dankzij wiens voeten uw toegewijde dienst is verbonden met de goede kwaliteiten.

Daarom moet u, met al uw liefde, de Allerhoogste Toevlucht aanbidden door wiens voeten de toegewijde dienst verbonden is met de goede kwaliteiten. (Vedabase)

 

Tekst 23

Het verrichten van toegewijde dienst voor V‚sudeva, de Hoogste Persoonlijkheid van God, zal zeer spoedig resulteren in de onthechting en  spirituele kennis die leiden tot zelfverwerkelijking.

Het verrichten van toegewijde dienst voor V‚sudeva, de Hoogste Persoonlijkheid van God, zal zeer snel resulteren in de onthechting en spirituele kennis der zelfverwerkelijking.  (Vedabase)

 

Tekst 24

Als de geest van de toegewijde in iedere omstandigheid uitgebalanceerd is met betrekking tot de activiteit van de zinnen, maakt hij als gevolg daarvan geen onderscheid meer tussen voorkeur en afkeer.

Als de geest van de toegewijde gericht op materiŽle resultaten van gelijkheid is naar de activiteiten van de zinnen, wordt aldus uiteindelijk geen verschil ervaren met wat aangenaam en onaangenaam is. (Vedabase)

 

Tekst 25

Hij is dan, vanwege de onthechte opmerkzaamheid van zijn ziel, in vrijheid van zin en tegenzin, van een gelijkgezinde kijk op de wereld en ziet zichzelf verheven tot de transcendentale positie.

Dan is hij voorzeker, door de onthechting van zijn ziel gelijkmoedig in zijn visie, vrij van afkeer en voorkeuren en ziet hij zichzelf verheven tot de transcendentale positie. (Vedabase)

 

Tekst 26

Hoewel de Hoogste Persoonlijkheid het unieke geheel vormt van de bovenzinnelijke kennis, wordt Hij in filosofisch onderzoek en andere processen van begrijpen verschillend bezien als de Absolute Geest [Brahman], de Superziel [Param‚tm‚] en de Heer die persoonlijk aanwezig is [Bhagav‚n, zie ook S.B. 1.2: 11].

Wat betreft de verschillende ideeŽn van het Spiritueel Absolute, de Superziel en de Persoon van Beheersing in filosofisch onderzoek en andere processen van begrijpen, is de Opperheer de enige maat voor de bovenzinnelijke kennis. (Vedabase)


Tekst 27

Het enige doel dat een yogi voor ogen staat in deze wereld is het, middels de praktijk van de yoga, bereiken van de volledige onthechting van alles.

Bij het precieze van die maat wordt met al de soorten van yoga in deze wereld het verlangde doel van de yogi bereikt, dat inderdaad het volledige van de onthechting is. (Vedabase)


Tekst 28

Voor iemand die afkerig is van spirituele kennis, doet de zuivere geest van het absolute, Brahman, die vrij is van de [wisselwerking van de] geaardheden, zich voor als een zintuiglijk waar te nemen relativiteit van vormen die verkeerd word begrepen als zijnde uitgerust met geluid en zo meer.

Voor degene die door de kennis der zinnen afkerig is van het Allerhoogste van het absolute voorbij de materiŽle geaardheden, schijnt het bij vergissing van de aard van geluiden enzovoorts te zijn naar de vormen van de verschillende voorwerpen [als iets relatiefs].  (Vedabase)


Tekst 29

[Maar] net zoals uit het grote geheel van de mahat-tattva met zijn drie basiskwaliteiten en vijf basiselementen, het materiŽle lichaam van het levende wezen zich vormde met zijn individuele bewustzijn, elf zinnen [de vijf zinnen van handelen en waarnemen met inbegrip van de geest] en valse ego, vormde zich ook het universum uit het kosmisch ei van alle universa [en mag men dus concluderen dat er geen wezenlijk verschil bestaat tussen de lokale overdekking van de individuele ziel en de gigantische universele overdekking van de Superziel; of kort gezegd, dat men het universum dus moet zien als een persoon].

Als het grote principe hebben we het valse ego, de drie geaardheden en de vijf elementen, het eigen bewustzijn en de elf zinnen [de vijf zinnen van handelen en waarnemen m.i.v. de geest] als het materiŽle lichaam dat tevoorschijn kwam uit het ei dat het universum is. (Vedabase)


Tekst 30

Met geloof en toewijding immer standvastig zijnd in de yoga, zal hij dit begrijpen wiens geest gefixeerd is in de onthechting van het zich losmaken van de materiŽle betrokkenheid.

In waarheid, met geloof, toewijding en het immer standvastig zijn in de yoga is diegene van begrip wiens geest gefixeerd is in de onthechting van het afstand nemen tot de materiŽle betrokkenheid. (Vedabase)


Tekst 31

En zo, Mijn achtenswaardige moeder, heb Ik deze spirituele kennis beschreven die het gezichtspunt van de Ene Geest onthult waarmee men begrip heeft voor zowel de materiŽle als persoonlijke werkelijkheid [prakriti en purusha].

Aldus, Mijn achtenswaardige moeder, heb Ik deze spirituele kennis beschreven die de Absolute Waarheid onthult waarmee de werkelijkheid van het materiŽle en het persoonlijke wordt begrepen. (Vedabase)

 

Tekst 32

Beter dan door ieder van hen afzonderlijk, wordt zowel door middel van de jŮ‚na-yoga [de yoga van de spirituele kennis] als het in vrijheid van de geaardheden op Mij gericht zijn dat men bhakti noemt, het doel bereikt dat men aanduidt met het woord Bhagav‚n.

Door zowel de jŮ‚na-yoga [de yoga van de spirituele kennis] als door de vrijheid van de geaardheden op Mij gericht genaamd bhakti, wordt, meer dan door ieder van hen afzonderlijk, voorzeker het doel bereikt omschreven door het woord Bhagav‚n. (Vedabase)

 

Tekst 33

Net zoals ťťn en hetzelfde voorwerp dat vele verschillende kwaliteiten heeft op verschillende manieren wordt waargenomen door de zintuigen, wordt ook de ene, unieke Heer van Alle Fortuin verschillend bekeken overeenkomstig de verschillende wegen die in de geschriften worden beschreven.

De manier waarop middels de zinnen het ene van een voorwerp dat vele kwaliteiten heeft verschillend wordt waargenomen, is dienovereenkomstig de Allerhoogste Heer, Bhagav‚n, ťťn maar wordt Hij verschillend waargenomen overeenkomstig de verschillende in de geschriften beschreven wegen. (Vedabase)

 

Tekst 34-36

Door materiŽle handelingen, offerplechtigheden, liefdadigheid, versobering, studie van de geschriften, filosofisch onderzoek, het onderwerpen van de geest en de zinnen, alsook door verzaking en het afzien van baatzuchtige handelingen, het beoefenen van de verschillende vormen van yoga, het verrichten van  toegewijde dienst en het naleven van individuele plichten - zowel in geval van een actief als een contemplatief leven [pravritti- en nivritti-dharma] -, zal men met consequente onthechting en kennis van de wetenschap van de zelfrealisatie, de Allerhoogste Heer zien zoals Hij werkelijk is: als zijnde aanwezig in zowel de materiŽle wereld als in bovenzinnelijkheid [saguna en nirguna].

Door materiŽle handelingen, opofferingen, liefdadigheid, ontzeggingen, studie van de geschriften, filosofisch onderzoek, het onderwerpen van het denken en de zinnen, als ook door de wereldverzakende orde en vruchtdragend handelen, neemt men, de verschillende vormen van yoga beoefenend - van toegewijde dienst zijnd en voorzeker daadwerkelijk de eigen plicht doend die men kent als pravritti- en nivritti-dharma - door de wetenschap van de zelfrealisatie te begrijpen en door sterke onthechting, de Allerhoogste Heer waar zoals Hij werkelijk is in zowel de materiŽle wereld als in bovenzinnelijkheid. (Vedabase)

  

Tekst 37

Ik gaf uitleg over de vier afdelingen van de persoonlijke identiteit [svarŻpa] in toegewijde dienst [drie overeenkomstig de geaardheden en ťťn volgens hun transcendentie *] en de niet waarneembare actie van de tijd [de conditionering] die de levende wezens voortdrijft.

Ik gaf uitleg over de vier afdelingen [met de geaardheden en de transcendentie daarboven *] van identiteit [svarŻpa] in toegewijde dienst als ook het niet waarneembare van de beweging der tijd [de conditionering] die de levende wezens voortdrijft. (Vedabase)

 

Tekst 38

Voor het levend wezen, Mijn beste moeder, zijn er vele manieren van materieel tewerk gaan in onwetendheid [omtrent de eigen aard]. Ze komen allen voort uit het werken voor een materieel resultaat [karma] en hij die zich erin verstrikt is om die reden dan ook de weg kwijt.

Voor het levend wezen zijn er vele wijzen van materieel handelen in onwetendheid, die voortkomen uit het werken voor een materieel resultaat [karma] Mijn beste moeder, waarvan de ziel die dat bestaan binnengaat zijn eigen manier van doen niet begrijpt.  (Vedabase)

 

Tekst 39

Dat wat Ik zei is er niet voor bedoeld om kwaadwilligen en zij die zich slecht gedragen te onderrichten en moet ook niet worden overgedragen aan opstandige en offensieve types of aan wie dan ook die slechts in naam zijn plicht doet.

Dit is niet bedoeld als uitleg voor hen die slecht zijn, zij die zich slecht gedragen of moet nooit worden overgedragen aan de opstandigen of zij die in overtreding zijn en zeker ook nooit aan hen gezegd die enkel in naam hun plicht doen. (Vedabase)

 

Tekst 40

Ook moet men dit niet uitleggen aan begeertige lieden, noch aan iemand die gehecht is aan huis en haard en ook niet aan iemand die Mij niet toegewijd is of een hekel heeft aan Mijn toegewijden.

Men moet dit niet tegen hen die al te begerig destructief zijn gaan zeggen noch uitleggen aan hen die overmatig gehecht zijn aan hun gezinsleven en ook niet aan niet-toegewijden als ook nimmer diegenen uitleggen die jaloers zijn op Mij of Mijn toegewijden. (Vedabase)


Tekst 41

Het is bedoeld voor trouwe zielen, toegewijden, mensen met respect, zij die niet op anderen afgeven, zij die vriendelijk zijn en volijverig gewetensvol van dienst zijn.

Het is bedoeld voor hen die trouwhartig zijn, de toegewijden, zij die respect hebben, zij die niet op anderen afgeven, zij die vriendelijk zijn en volijverig gewetensvol van dienst zijn. (Vedabase)

  

Tekst 42

Zeg dit tegen hen die met een geest van vrede onthechting ontwikkelden voor dat wat zich buiten hen bevindt, die niet afgunstig zijn en rein zijn en voor wie Ik de meest beminnelijke van de beminnelijken ben.

Laat deze instructie er zijn voor hen die met een geest van vrede onthechting ontwikkelden voor dat wat zich erbuiten bevindt, die niet afgunstig zijn en rein zijn en voor wie Ik de meest beminnelijke der beminnelijken ben. (Vedabase)

 

Tekst 43

O moeder, hij die hier slechts een enkele keer met geloof over vernam of het voor zichzelf herhaalt met zijn aandacht op Mij gericht [japa doend], zal zeker Mijn hemel bereiken.'

O moeder, die persoon die eenmaal met geloof hiervan mag horen of zijn denken herhaalt in zijn gefixeerd zijn op Mij [japa doet], zal voorzeker Mijn verblijf bereiken. (Vedabase

 

*: De vier identiteiten met de geaardheden en de transcendentie staan bekend als onderdeel van het spel van de orde dat de mens speelt in zijn identiteit van het naar de vier klassen [varna], de vier vormen van status [‚s'rama], de drie geaardheden [guna] en de acht niveaus van transcendentie [ashth‚nga] functioneren met een zekere ervaring en positie van emancipatie. 

 

 

 

 

 

 

 Creative Commons License
De tekst en de audio worden aangeboden onder de
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.
Het plaatje van de vruchtdragende arbeider werd geschilderd door
Vlad Holst.
© Gebruikt met toestemming.
Productie: de
Filognostische Associatie van De Orde van de Tijd.


 

 

 

Feed-back | Links | Downloads | MuziekAfbeeldingen | Wat is er Nieuw? | Zoeken | Donaties