regelbalk 
Canto 5
S'rî Râdhika Stava
 
 

Hoofdstuk 14: De Materiële Wereld als het Grote Woud van Genot

(1) De wijze [S'ukadeva] zei: 'Zij die het lichaam voor het ware zelf houden, gaan verschillend bezig met de geaardheid goedheid en zo, uit van het verkeerde standpunt. Zich baserend op de zes toegangspoorten van hun zinnen en hun denken, krijgen ze afwisselend gunstig, ongunstig of half om half tewerk gaand, te maken met een nimmer eindigend proces van zielsverhuizing door verschillende reeksen lichamelijke omhulsels heen die ze telkens weer opnieuw moeten opgeven en weer oppakken. In relatie tot Vishnu, de Transcendentale Persoonlijkheid die de Heer is, is de gebonden ziel, die handelend onder invloed van de begoocheling der materie mâyâ zich beweegt op dat zware pad door het moeilijk door te komen woud van het materiële bestaan, bezig als een koopman die geld wil verdienen met dingen die mensen graag willen. Hij die zijn lichaam inzet ter wille van het profijt, ervaart de materiële wereld waarin hij terechtkwam als een begraafplaats [een doodlopende weg voor zijn zelfverwerkelijking] alwaar hij veel weerstand ondervindt zolang hij er niet in slaagt te vorderen met het volgen van het voorbeeld van de hommels, de toegewijden aan de lotusvoeten van de Heer en Zijn vertegenwoordigers, die aan de ellende van het bereiken van Zijn juweel [Zijn glorie] een einde maken. (2) In dat bos krijgt hij gegarandeerd te maken met de zes zinnen en de geest die men door hun activiteiten zijn plunderaars mag noemen. Ze beroven de begeertige ziel die als iemand zonder zelfbeheersing op het verkeerde pad is geraakt van ieder beetje met plichtsgetrouwe inspanning verworven weelde dat zich zo goed leent voor het brengen van offers. De verworven weelde die men thuis uit op het bevredigen van zijn zinnen koestert in zijn vastbeslotenheid om te kijken, aan te raken, te luisteren, te proeven en te ruiken, leidt, zo zeggen de wijzen, alleen maar tot een beter leven in het hiernamaals als men die rechtstreeks inzet voor de religieuze [varnâs'rama] praktijk der principes die zich kenmerkt door het aanbidden van de Hoogste Persoonlijkheid. (3) In dezen zijn de leden van zijn familie, beginnend bij degenen die voor zijn vrouw en kinderen doorgaan, tijgers en jakhalzen in hun handelingen; ze beroven hem ondanks zijn verweer ertegen van de weelde die hij vrekkig niet wil delen, net zoals een lam temidden van de kudde wordt weggestolen [door roofdieren] voor ogen van de herder. (4) Net zoals in een akker die ieder jaar omgeploegd wordt de zaden van de bosjes, het gras en de klimplanten die niet verbrandden worden behouden en weer opschieten met de ingezaaide planten zoals in iedere tuin, verdwijnen ook in het veld van de handelingen van iemands gezinsleven de vruchtdragende handelingen niet. Daarom noemt men deze wereld een bewaarplaats van verlangens. (5) Verloren in dat bestaan zich soms op deze materiële weg door het bestaan bewegend in de sferen der weelde, wordt hij [die het valse volgt] verstoord door karakters van een laag allooi gelijk aan horzels en muggen en door dieven [gelijk aan] ratten, sprinkhanen en roofvogels. Vanwege een beluste geest onwetend bezig in zijn baatzuchtige motieven, heeft hij op deze menselijke wereld waarin men nooit zijn doel bereikt, een verkeerde kijk: hij ziet luchtkastelen. (6) Daar [in die menselijke wereld] is hij die soms bezig is een fata morgana na te jagen in zijn ijver te eten en te drinken en seks te hebben en dergelijke, bijgevolg een libertijn die verslaafd is aan zijn zinnen. (7) Soms als hij op zoek is naar goud, is hij, geobsedeerd door dat speciale soort van geelkleurige rommel dat eveneens een onuitputtelijke bron van het kwaad vormt, net als iemand die [in het donker] op weg naar een vuur een oplichtend dwaallicht aan het volgen is. (8) Een persoon wordt aldus in dit materiële woud bij tijden geheel in beslag genomen door het zich van hot naar haar spoeden ter wille van de verschillende zaken van een plaats om te leven, water en weelde die voor het levensonderhoud noodzakelijk worden geacht. (9) Soms copuleert hij ook, in het holst van de nacht gedreven door een tijdelijke werveling van hartstocht, met een verleidelijke vrouw. In een totaal veronachtzamen van de regels [een hogere kijk] verliest hij dan, verblind door de kracht van die passie, ondanks de goddelijkheid [van de zon en de maan], iedere notie omdat hij overmand raakt door een geest vol lust. (10) Zo nu en dan ontwaakt hij voor een ogenblik en ziet hij de betekenisloosheid in van de lichamelijke opvatting van zichzelf die zijn geheugen bederft en waardoor hij de voorwerpen van zijn zinnen najaagt als betrof het het water van een luchtspiegeling. (11) Soms is er, precies als met de typische doordringende, herhaalde geluiden van uilen en krekels, er direct of indirect de irritatie die wordt opgewekt door vijanden en vertegenwoordigers van de staat, die door hun straffe optreden het oor en het hart pijnigen. (12) Als de geconditioneerde ziel de [verdienste van] zijn goede daden in zijn voorgaande leven heeft uitgeput en op dat moment [voor financiële ondersteuning] de rijken  met hun dode zielen benadert, is hij zelf vanbinnen net zo dood, omdat ze zijn als de kâraskara, kâkatunda en meer van dat soort [niet-vruchtdragende] bomen. Net als bedorven putten zijn ze niet in staat iemand ooit gelukkig te maken. (13) Bij gelegenheid omgaand met onwaarachtige lieden met een beperkt bevattingsvermogen, is het alsof hij in een ondiepe rivier duikt [en zijn nek breekt]; het maakt hem in beide opzichten [zowel geestelijk als lichamelijk] erg ongelukkig als hij atheïsten opzoekt. (14) Als het hem niet lukt met [het vergaren van] de weelde van anderen, bezorgt hij vervolgens zijn vader of zijn zoon moeilijkheden door hen als zijnde een vader dan wel een zoon te 'vereren'. (15) Afgebrand met de vlammen van verdriet hoogst teleurgesteld rakend, ervaart hij nu en dan zijn leven thuis als een bosbrand die niets goeds oplevert doch slechts almaar droeviger maakt. (16) Soms wordt, door een roofzuchtige regering die mettertijd corrumpeerde, de door hem gekoesterde weelde weggekaapt zodat hij, verstoken van heel zijn goede leventje, als een lijk achterblijft dat zijn laatste levensadem uitblies. (17) Dan weer denkend dat zijn vader, grootvader en anderen die allang overleden zijn er weer echt zijn [in de vorm van een incarnatie], ervaart de geconditioneerde ziel een geluk van het soort dat men in dromen voelt. (18) Een andere keer wil hij als een huishouder met een geest die fanatiek materiële zaken najaagt de berg van voorschriften voor het [brengen van offers ter wille van het] vruchtdragend handelen beklimmen en treurt dan vervolgens [gefrustreerd rakend over alle vereisten] alsof hij een veld vol stenen en doornen heeft betreden. (19) Nu en dan [religieus vastend maar] niet in staat het vuur van de honger en de dorst te verdragen, verliest hij zijn geduld en wordt hij kwaad op zijn gezinsleden. (20) Hij, herhaaldelijk verzwolgen door de python van de slaap, is, in de greep van de onwetendheid in diepe duisternis verkerend, als een lijk dat eenzaam in het woud achtergelaten daar maar ligt zonder nog langer bij kennis te zijn [zie ook B.G. 6: 16 & 14: 8]. (21) Zo nu en dan met de tanden van zijn eer gebroken door [de afgunst van] zijn slangachtige vijanden, gaat hij gebukt onder slapeloosheid en beland hij in de overwoekerde put der illusie met een bewustzijn dat steeds meer verzwakt als gevolg van een [door uitputtend gepieker] verstoord hart. (22) En dan gebeurt het dat, op zoek naar de zoete [honing]druppels der begeerte van de vrouw en rijkdom van een ander, hij zich die toe-eigent zodat hij zwaar wordt bestraft door de regering of de betrokken verwanten en hij aldus  in een onvergelijkelijk hels bestaan beland. (23) Dit is er nu de reden van dat de Vedische autoriteit stelt dat de vruchtdragende bezigheid [het karma] de oorzaak vormt voor dit leven en een volgend bestaan in deze oceaan der materie. (24) Als hij erin slaagt niet te worden bestraft, maakt een handelaar zus ['Devadatta'] hem zijn geld afhandig en maakt een andere vriend van Vishnu zo ['Vishnumitra'] hem op zijn beurt weer dat geld afhandig en aldus verandert de rijkdom [als onderdeel van de volheid des Heren] steeds van eigenaar. (25) Ook komt het voor dat men door de verschillende natuurlijke oorzaken zoals hitte en kou, door andere levende wezens en door de werking van zijn eigen lichaam en geest [resp. adhidaivika, adhibhautika, adhyâtmika kles'a's, zie ook 2.10: 8], niet in staat is de levensomstandigheden de baas te worden, zodat men zwaar bedrukt raakt opgezadeld met angsten en depressies. (26) Soms, als men handel drijft met elkaar, ontstaat er om het kleinste beetje geld of kleinigheidje dat men zich toe-eigent, hoe onbeduidend ook, vijandschap vanwege oneerlijkheid.

 (27) Op het pad van het materieel bestaan krijgt men te maken met deze vormen van ellende gepaard aan [materieel] geluk en ongeluk, gehechtheid, haat, angst, vals prestige, illusie, waanzin, weeklagen, verbijstering, begeerte, afgunst, vijandschap, belediging, honger, dorst, beproevingen, ziekte, geboorte, ouderdom, de dood enzovoorts. (28) Ergens, onder de invloed van de begoochelende energie mâyâ, raakt men, stevig omkneld door de klimplanten van de armen van een vrouwelijke metgezel, diep in verlegenheid met een teloorgang van alle intelligentie en wijsheid. In het verlangen om haar te behagen en voor haar een geschikte woning te regelen, vergrooft het hart in die zorg en raakt het bewustzijn in beslag genomen door de praatjes en de vertederende aanblik van de zoontjes en dochtertjes onder de hoede van moeder de vrouw. Met de regie over zichzelf kwijt wordt men dan in de eindeloze duisternis van een leven in onwetendheid geworpen.

(29)
Zo gebeurt het dat als gevolg van de cakra van de Beheerser, de Allerhoogste Heer Vishnu Zijn schijf der Tijd, waarvan de invloed zich uitstrekt van de eerste uitbreiding der atomen tot de duur van het volledige leven van Brahmâ, men moet lijden onder de symptomen van zijn roteren waarmee na de nodige tijd snel voor iemands ogen, in een oogwenk, alle levens der levende wezens, van Brahmâ tot de eenvoudigste grasspriet, zijn vergaan. Rechtstreeks voor Hem, de Beheerser wiens persoonlijke wapen de schijf van de Tijd is, is men angstig te moede. Zich niet bekommerend om de Allerhoogste Heer, de Oorspronkelijke Persoon van het Offer, neemt men voor aanbiddelijk aan wat ongegrond is, met zelfverzonnen goden die zijn als buizerds, gieren, reigers en kraaien en die door de geschriften der beschaving worden ontkend. (30) Als men als een geconditioneerde ziel door de atheïsten - die zelf bedrogen zijn - zelfs nog meer wordt bedrogen, zoekt men zijn heil bij de leerschool der brahmanen. Maar met hen [als moeilijke, neurotische mensen] geen bevrediging vindend in het goede karakter van het tewerk gaan met de heilige draad overeenkomstig de principes en de Schrift, noch het vindend in de vertrouwde cultuur van het plichtsgetrouw aanbidden van de Allerhoogste Heer en Oorspronkelijke Persoon van Opoffering, wendt men zich tot het gezelschap van karmi's [karma gemotiveerde mensen of s'ûdra's] die niet gezuiverd zijn in het zich gedragen naar de Vedische voorschriften. En met hen, in een materialistisch seksleven de familie instandhoudend, treft men zichzelf dan aan in het gezelschap van lieden die denken dat ze van de apen afstammen [in plaats van geestelijk leraren]. (31) In die toestand zonder een spoor van twijfel op eigen gezag genietend [als de apen] met een ernstig tekort aan kennis en inzicht, vergeet men hoe kortstondig het bestaan is met het naar elkaars mismoedige gezicht starende smachten naar bevrediging en materieel voordeel. (32) Soms, net als de apen in hun boom, in zijn nopjes met zijn huis waarin men steeds naar een groter gemak uitziet, brengt men zijn tijd door met het zorgen voor en plezier maken met de vrouw en kinders. (33) Men is als een geconditioneerde ziel beperkt tot het pad der zinnelijkheid en schikt zich aldus, uit angst voor de olifant van de dood, in een duisternis die zo diep is als die van een berggrot. (34-35) In relatie tot de zinsobjecten raakt men soms [zoals gezegd] in zijn onvermogen om de onoverkomelijke ellende tegen te gaan van de hitte en de kou van de natuur, andere levende wezens en het eigen bestaan, gevangen in droefenis vanwege [de vijandschap naar aanleiding van] welke kleine hoeveelheid weelde men ook in wederzijdse transacties toevallig wist te vergaren door middel van bedrog. (36) Nu en dan zonder geld zittend en verstoken zijnd van voorzieningen om te slapen, te zitten en te eten, moet men de minachting en zo meer verduren van de mensen die ontstond als gevolg van wat men bij gebrek aan succes in zijn verlangen besloot om op een oneerlijke manier te verwerven. (37) Hoewel men zich vanwege financieel bepaalde betrekkingen meer en meer verhoudt in vijandigheid, gaat men niettemin huwelijken aan die, op basis van dit verlangen [er materieel op vooruit te gaan], consequent weer in scheidingen eindigen. (38) Op dit pad door de oceaan der materie wordt men geplaagd door de verschillende vormen van ellende van het materieel bestaan waarbij een ieder zelf - dan wel iemand anders - soms denkt het gewonnen te hebben en dan weer denkt het verloren te hebben. Daarbij ervaart men met het afscheid nemen van [overleden] verwanten en het verwelkomen van nieuw geborenen in zijn gebondenheid soms een hoop verdriet, illusie en vrees waarover men dan hardop huilt terwijl men een andere keer weer zo verheugd is dat men ervan aan het zingen raakt. Met uitzondering van de heilige zielen is tot op de dag van vandaag niemand van die ganse wereld van menselijke wezens die uit zijn op hun eigenbelang teruggekeerd naar de ene [plaats van God] van waaruit deze materiële levensgang zijn aanvang nam en waarvan de verdedigers van de vrede beweren dat die tevens het eindpunt vormt. (39) Materieel gemotiveerde mensen volgen niet de instructies op van de yoga noch bereiken ze dit [hoogste verblijf] dat met gemak wordt bereikt door de wijzen die natuurlijk levend en in vrede verkerend steeds hun geest en zinnen onder controle hebben. (40) Zelfs al behoort men tot de heiligste der koningen, zegerijk in ieder opzicht en deskundig in het brengen van al de offers, men is slechts een aardse persoon die het leven weer moet verlaten, de strijd moet opgeven, het onderspit moet delven vanwege de zelf opgeroepen vijandigheid met anderen en er mee moet ophouden om 'mijn' te zeggen tegen de dingen [vergelijk 1.2: 13]. (41) Als men zijn heil zoekt bij de klimplant van het karma [met het nemen van tegenmaatregelen] kan men op deze of gene manier bevrijd raken van het ongeluk van zijn helse positie [van verstrikt zijn in de materiële wereld], maar tot welke hogere wereld men dan ook bevorderd raakt, men betreedt op die manier weer opnieuw het wereldse pad van het handelen uit eigenbelang.

(42)
Er is niet één koning in staat om zelfs maar in gedachten het pad te volgen dat we hier bezongen als de weg van de grote ziel Jada Bharata, de zoon van de grote heilige koning Rishabhadeva, net zo min als een vlieg er toe in staat is Garuda, de drager van Vishnu te volgen. (43) Het was hij die de zo moeilijk te verloochenen weelde van een gezin, vrienden, weldoeners en een koninkrijk opgaf. Met veel liefde voor Uttamas'loka, de Heer geprezen in de verzen, verzaakte hij die nog maar jong was dat wat hij in zijn hart had als betrof het ontlasting. (44) Voor hen die zich in hun geest aangetrokken voelen tot de liefdevolle dienstverlening aan de doder van Madhu [Krishna] verricht door de grootste zielen, is alles wat zo moeilijk op is te geven, de aarde, de kinderen, de verwanten, de rijkdom en een echtgenote, alles wat men van de godin van het geluk kan verlangen en het beste van de genadige blikken van de halfgoden, van nul en generlei waarde; en dat paste hem als koning. (45) 'De Genieter van alle offers, de Voorvechter van de Religie, Hij die onderricht middels de regulerende beginselen [de vidhi, zie 1.17: 24], de yoga in eigen persoon, de leraar van de analyse [sânkhya, zie Kapila 3.25], de Heerser over de Schepping, Nârâyana de toevlucht van alle levende wezens, Heer Hari bied ik mijn respectvolle eerbetuigingen!', was wat hij hardop zingend bad met een glimlach, zelfs toen hij zich ophield in het lichaam van een hert. (46) Hij die luistert naar of voor anderen deze door de grote toegewijden hoogst gewaardeerde, alleszins gunstige vertelling beschrijft over de wijze koning Bharata, zo zuiver in zijn kwaliteiten en handelen, zal lang leven, fortuinlijk zijn, een goede naam verwerven, de hogere werelden bereiken dan wel het pad van de bevrijding vinden. Het verheerlijken van de kwaliteiten van de toegewijde en de Heer zal iemand alle mogelijke zegen brengen en hem niets meer te verlangen overlaten in relatie tot anderen.'

 

next                   

 
Derde herziene editie, geladen 20  juli 2011. 
 

 

 

Vorige Aadhar-editie en Vedabase links:

Tekst 1

De wijze [S'ukadeva] zei: 'Zij die het lichaam voor het ware zelf houden, gaan verschillend bezig met de geaardheid goedheid en zo, uit van het verkeerde standpunt. Zich baserend op de zes toegangspoorten van hun zinnen en hun denken, krijgen ze afwisselend gunstig, ongunstig of half om half tewerk gaand, te maken met een nimmer eindigend proces van zielsverhuizing door verschillende reeksen lichamelijke omhulsels heen die ze telkens weer opnieuw moeten opgeven en weer oppakken. In relatie tot Vishnu, de Transcendentale Persoonlijkheid die de Heer is, is de gebonden ziel, die handelend onder invloed van de begoocheling der materie mâyâ zich beweegt op dat zware pad door het moeilijk door te komen woud van het materiële bestaan, bezig als een koopman die geld wil verdienen met dingen die mensen graag willen. Hij die zijn lichaam inzet ter wille van het profijt, ervaart de materiële wereld waarin hij terechtkwam als een begraafplaats [een doodlopende weg voor zijn zelfverwerkelijking] alwaar hij veel weerstand ondervindt zolang hij er niet in slaagt te vorderen met het volgen van het voorbeeld van de hommels, de toegewijden aan de lotusvoeten van de Heer en Zijn vertegenwoordigers, die aan de ellende van het bereiken van Zijn juweel [Zijn glorie] een einde maken.
De wijze [S'ukadeva] zei: 'Zij die het lichaam voor het ware zelf houden, gaan, met name redenerend naar de geaardheden der goedheid en dergelijke, uit van het verkeerde standpunt; soms krijgen ze het gunstige, soms het ongunstige en soms hebben ze een combinatie van beide. Op basis van de zes toegangspoorten van hun zinnen en hun denken, krijgen ze te maken met een nimmer eindigend proces van zielsverhuizing dat zich kenmerkt door het telkens opnieuw opgeven van het ene lichaam en het weer oppakken van een nieuw lichaam. Op dat moeizame pad zich door het dichte woud van het materiële bestaan bewegend kan het zo gebeuren dat van Vishnu, de Opperheer die de Beheerser is, de gebonden ziel die handelt onder invloed van mâyâ, het illusoire van de materie, in dezen precies als een koopman is met een verlangd object die uit is op het geld. Met zijn lichaam optredend ter wille van de baten, ervaart hij de materiële wereld waarin hij is beland als was het een begraafplaats, daar hij tot op dat moment niet succesvol is geweest en allerlei moeilijkheden ondervond in het niet vorderen op de weg van het navolgen der toegewijden, de hommels, aan de lotusvoeten van de Heer en Zijn vertegenwoordigers die aan de ervaren ellende een einde zouden maken. (Vedabase)

 

Tekst 2

In dat bos krijgt hij gegarandeerd te maken met de zes zinnen en de geest die men door hun activiteiten zijn plunderaars mag noemen. Ze beroven de begeertige ziel die als iemand zonder zelfbeheersing op het verkeerde pad is geraakt van ieder beetje met plichtsgetrouwe inspanning verworven weelde dat zich zo goed leent voor het brengen van offers. De verworven weelde die men thuis uit op het bevredigen van zijn zinnen koestert in zijn vastbeslotenheid om te kijken, aan te raken, te luisteren, te proeven en te ruiken, leidt, zo zeggen de wijzen, alleen maar tot een beter leven in het hiernamaals als men die rechtstreeks inzet voor de religieuze [varnâs'rama] praktijk der principes die zich kenmerkt door het aanbidden van de Hoogste Persoonlijkheid.

Vanuit de zekere aktiviteiten van de zinnen lijdt het geen twijfel dat dezen, met welk klein beetje welvaart ook dat een persoon zich zo plichtsgetrouw verwierf na zo veel zware arbeid, zijn plunderaars zouden kunnen worden genoemd. Zonder meer plunderen ze de begeertige ziel die de controle kwijt is en op het verkeerde pad is geraakt, daar hij het vanuit zijn thuissituatie houdt op zinsbevrediging in zijn vastbeslotenheid om te kijken, aan te raken, te luisteren, te proeven en te ruiken van al het goed verworven, waarvan de wijzen uitroepen dat het religieus volgen van de praktijk der principes er enkel is voor een beter leven in het hiernamaals in navolging van het aanbidden van de Heer met offers. (Vedabase)


Tekst 3

In dezen zijn de leden van zijn familie, beginnend bij degenen die voor zijn vrouw en kinderen doorgaan, tijgers en jakhalzen in hun handelingen; ze beroven hem ondanks zijn verweer ertegen van de weelde die hij vrekkig niet wil delen, net zoals een lam temidden van de kudde wordt weggestolen [door roofdieren] voor ogen van de herder.

In dezen doen de leden van zijn familie, beginnend bij zijn vrouw en kinderen, zich voor als tijgers en jakhalzen daar voorzeker, temidden van het gezin dat hij boven alles tracht te beschermen, hij ellendig pogend zijn weelde niet te vergooien, zich als een lam voelt dat gewelddadig wordt gegrepen. (Vedabase)

 

Tekst 4

Net zoals in een akker die ieder jaar omgeploegd wordt de zaden van de bosjes, het gras en de klimplanten die niet verbrandden worden behouden en weer opschieten met de ingezaaide planten zoals in iedere tuin, verdwijnen ook in het veld van de handelingen van iemands gezinsleven de vruchtdragende handelingen niet. Daarom noemt men deze wereld een bewaarplaats van verlangens. 

Zo zeker als een akker die jaarlijks wordt omgeploegd nog steeds de zaden van struiken, grassen en onkruid bevat die wederom, net als in welke tuin ook, opschieten met de ingezaaide planten, zal dit zeer zeker ook gebeuren in het handelingsgebied van het gezinsleven als men er niet zeker van is dat alle karma is overwonnen; daarom wordt deze wereld de bewaarplaats van het baatzuchtig verlangen genoemd. (Vedabase)


Tekst 5

Verloren in dat bestaan zich soms op deze materiële weg door het bestaan bewegend in de sferen der weelde, wordt hij [die het valse volgt] verstoord door karakters van een laag allooi gelijk aan horzels en muggen en door dieven [gelijk aan] ratten, sprinkhanen en roofvogels. Vanwege een beluste geest onwetend bezig in zijn baatzuchtige motieven, heeft hij op deze menselijke wereld waarin men nooit zijn doel bereikt, een verkeerde kijk: hij ziet luchtkastelen.

Verloren in dat bestaan, zich somtijds op deze materiële weg door het bestaan rondbewegend in de sferen der weelde, wordt hij [die het valse volgt] verstoord door karakters van een laag allooi gelijk aan horzels en muggen en door dieven gelijk aan ratten, sprinkhanen en roofvogels. Vanwege een beluste geest onwetend in haar baatzuchtige motieven, heeft hij op deze menselijke wereld, waarin men nooit zijn doel bereikt, een verkeerde kijk: hij ziet luchtkastelen. (Vedabase)

 

Tekst 6

Daar [in die menselijke wereld] is hij die soms bezig is een fata morgana na te jagen in zijn ijver te eten en te drinken en seks te hebben en dergelijke, bijgevolg een libertijn die verslaafd is aan zijn zinnen.

Daar [in die menselijke wereld] is hij dan ook, soms alsof hij een fata morgana najaagt in zijn volijver te eten en te drinken en sex te hebben en dergelijke, een libertijn die verslaafd is aan zijn zinnen. (Vedabase)

  

Tekst 7

Soms als hij op zoek is naar goud, is hij, geobsedeerd door dat speciale soort van geelkleurige rommel dat eveneens een onuitputtelijke bron van  het kwaad vormt, net als iemand die [in het donker] op weg naar een vuur een oplichtend dwaallicht aan het volgen is.

Somtijds als iemand geobsedeerd door dat speciale soort van geelkleurige rommel dat eveneens een eindeloze bron van fouten is, probeert hij zich goud toe te eigenen, precies als iemand die op zoek naar een vuur een oplichtend dwaallicht aan het volgen is. (Vedabase)

 

Tekst 8

Een persoon wordt aldus in dit materiële woud bij tijden geheel in beslag genomen door het zich van hot naar haar spoeden ter wille van de verschillende zaken van een plaats om te leven, water en weelde die voor het levensonderhoud noodzakelijk worden geacht.

Op deze manier wordt een persoon in dit materiële woud bij tijden volledig in beslag genomen in het zich van hot naar haar spoeden ter wille van de verschillende zaken van een plaats om te leven, water en weelde die voor het levensonderhoud noodzakelijk worden geacht. (Vedabase)

 

Tekst 9

Soms copuleert hij ook, in het holst van de nacht gedreven door een tijdelijke werveling van hartstocht, met een verleidelijke vrouw. In een totaal veronachtzamen van de regels [een hogere kijk] verliest hij dan, verblind door de kracht van die passie, ondanks de goddelijkheid [van de zon en de maan], iedere notie omdat hij overmand raakt door een geest vol lust.

Soms beklimt hij ook, in het holst van de nacht, gedreven door een tijdelijke werveling van hartstocht, een verleidelijke vrouw; in een totaal veronachtzamen van een hogere kijk verliest hij dan, verblind door de kracht van die passie, niettegenstaande de goddelijkheid van de zon en de maan, iedere notie in zijn overmand zijn door een geest vol lust. (Vedabase)

 

Tekst 10

Zo nu en dan ontwaakt hij voor een ogenblik en ziet hij de betekenisloosheid in van de lichamelijke opvatting van zichzelf die zijn geheugen bederft en waardoor hij de voorwerpen van zijn zinnen najaagt als betrof het het water van een luchtspiegeling.

Zo nu en dan voor een ogenblik ontwaakt hij voor de werkelijkheid van de betekenisloosheid van het lichamelijk begrip van zichzelf dat zijn heugenis vernietigde en waarvan hij zeker naar de voorwerpen van zijn zinnen aasde als op het water van een luchtspiegeling. (Vedabase)

 

Tekst 11

Soms is er, precies als met de typische doordringende, herhaalde geluiden van uilen en krekels, er direct of indirect de irritatie die wordt opgewekt door vijanden en vertegenwoordigers van de staat, die door hun straffe optreden het oor en het hart pijnigen.

Soms precies als met de doordringende herhaalde typische geluiden van uilen en krekels is er direkt of indirekt de irritatie opgewekt door vijanden en vertegenwoordigers van de staat die door hun straffe optreden het oor en het hart verdriet bezorgen. (Vedabase)

 

Tekst 12

Als de geconditioneerde ziel de [verdienste van] zijn goede daden in zijn voorgaande leven heeft uitgeput en op dat moment [voor financiële ondersteuning] de rijken  met hun dode zielen benadert, is hij zelf vanbinnen net zo dood, omdat ze zijn als de kâraskara, kâkatunda en meer van dat soort [niet-vruchtdragende] bomen. Net als bedorven putten zijn ze niet in staat iemand ooit gelukkig te maken.

Als de gekonditioneerde ziel [dat wat hij verkreeg door] zijn goede daden in zijn voorgaande leven(s) heeft uitgeput en te dien tijde de rijken benadert met hun dode zielen, dan is hij zelve van binnen net zo dood, daar ze gelijk de kâraskara, kâkatunda en dergelijke [niet vruchtdragende bomen] zijn; net als bedorven putten, zijn ze niet in staat iemand ooit gelukkig te maken. (Vedabase)

 

Tekst 13

Bij gelegenheid omgaand met onwaarachtige lieden met een beperkt bevattingsvermogen, is het alsof hij in een ondiepe rivier duikt [en zijn nek breekt]; het maakt hem in beide opzichten [zowel geestelijk als lichamelijk] erg ongelukkig als hij atheïsten opzoekt.

Eenmaal gebrand op de omgang met het onware, in minachting voor het gezag, gedraagt hij zich alsof hij in ondiepe wateren springt en begeeft hij, vanaf welke kant hij er ook inspringt, zich op het pad der goddeloosheid, ondanks het leed dat dat met zich meebrengt. (Vedabase)


Tekst 14

Als het hem niet lukt met [het vergaren van] de weelde van anderen, bezorgt hij vervolgens zijn vader of zijn zoon moeilijkheden door hen als zijnde een vader dan wel een zoon te 'vereren'.

Als armlastig, andere plannen ten spijt, hij blind voor zichzelf van zijn vader en zijn zoons niet zijn deel kan krijgen, zal hij dan zeker met zijn familie en verwanten moeilijk doen over zaken zo onbeduidend als een grasspriet. (Vedabase)


Tekst 15

Afgebrand met de vlammen van verdriet hoogst teleurgesteld rakend, ervaart hij nu en dan zijn leven thuis als een bosbrand die niets goeds oplevert doch slechts almaar droeviger maakt. 

Bij tijden het leven thuis ervarend als een bosbrand die niets goeds oplevert en alleen maar meer en meer verdriet bezorgt, belandt hij, verteerd door het vuur van verdriet, in de diepste ontgoocheling. (Vedabase)

Tekst 16

Soms wordt, door een roofzuchtige regering die mettertijd corrumpeerde, de door hem gekoesterde weelde weggekaapt zodat hij, verstoken van heel zijn goede leventje, als een lijk achterblijft dat zijn laatste levensadem uitblies.

Soms door een roofzuchtige regering die mettertijd corrumpeerde, wordt de zo gekoesterde weelde weggekaapt en blijft hij, verstoken van heel zijn goede leventje, achter als een lijk dat zijn laatste levensadem uitblies. (Vedabase)


Tekst 17

Dan weer denkend dat zijn vader, grootvader en anderen die allang overleden zijn er weer echt zijn [in de vorm van een incarnatie], ervaart de geconditioneerde ziel een geluk van het soort dat men in dromen voelt.

Het doet zich ook voor dat hij zich inbeeldt dat het onware van zijn vader en grootvader weer bewaarheid is en zo denkend vindt de volgeling der materie het geluk van schijnwerelden. (Vedabase)

 

Tekst 18

Een andere keer wil hij als een huishouder met een geest die fanatiek materiële zaken najaagt de berg van voorschriften voor het [brengen van offers ter wille van het] vruchtdragend handelen beklimmen en treurt dan vervolgens [gefrustreerd rakend over alle vereisten] alsof hij een veld vol stenen en doornen heeft betreden.

Soms als een huishouder de gedragsregels volgend voor het baatzuchtig handelen, wil hij de steilste berg beklimmen en weeklaagt hij met een geest in verhit materieel najagen, alsof hij beland is in een veld vol van doornen en scherpe stenen. (Vedabase)

 

Tekst 19

Nu en dan [religieus vastend maar] niet in staat het vuur van de honger en de dorst te verdragen, verliest hij zijn geduld en wordt hij kwaad op zijn gezinsleden.

Nu en dan niet in staat het vuur van de honger en de dorst te verdragen, raakt zijn geduld op en wordt hij kwaad op zijn gezinsleden. (Vedabase)

 

Tekst 20

Hij, herhaaldelijk verzwolgen door de python van de slaap, is, in de greep van de onwetendheid in diepe duisternis verkerend, als een lijk dat eenzaam in het woud achtergelaten daar maar ligt zonder nog langer bij kennis te zijn [zie ook B.G. 6: 16 & 14: 8].

Hij die zo zeker bij herhaling is verzwolgen door de python van de slaap bevindt zich, in beslag genomen door onwetendheid, in diepe duisternis, als een lijk geïsoleerd in het woud achtergelaten neerliggend zonder ook maar iets anders te weten. (Vedabase)

 

Tekst 21

Zo nu en dan met de tanden van zijn eer gebroken door [de afgunst van] zijn slangachtige vijanden, gaat hij gebukt onder slapeloosheid en beland hij in de overwoekerde put der illusie met een bewustzijn dat steeds meer verzwakt als gevolg van een [door uitputtend gepieker] verstoord hart.

Zo nu en dan met zijn tanden gebroken op de afgunst met zijn slang-gelijke vijanden, kan hij de slaap niet vatten en komt hij terecht in de blinde put der illusie met een bewustzijn dat gestaag inboet op het gepieker dat zijn hart kwelt. (Vedabase)

 

Tekst 22

En dan gebeurt het dat, op zoek naar de zoete [honing]druppels der begeerte van de vrouw en rijkdom van een ander, hij zich die toe-eigent zodat hij zwaar wordt bestraft door de regering of de betrokken verwanten en hij aldus  in een onvergelijkelijk hels bestaan beland.

En dan gebeurt het dat op zoek naar de zoete druppels van verlangen van een andere vrouw of de rijkdom van iemand anders, hij zich die toeëigent en ernstig beschadigd raakt met de regering of met de betrokken verwanten, daarbij belandend in een onvergelijkelijk hels bestaan. (Vedabase)

 

Tekst 23

Dit is er nu de reden van dat de Vedische autoriteit stelt dat de vruchtdragende bezigheid [het karma] de oorzaak vormt voor dit leven en een volgend bestaan in deze oceaan der materie.

Welnu, om deze reden is het zo dat de vedische autoriteit beweert dat het geen twijfel lijdt dat het baatzuchtig handelen van een levend wezen er de reden van is dat hij vast zit in deze oceaan der materie. (Vedabase)


Tekst 24

Als hij erin slaagt niet te worden bestraft, maakt een handelaar zus ['Devadatta'] hem zijn geld afhandig en maakt een andere vriend van Vishnu zo ['Vishnumitra'] hem op zijn beurt weer dat geld afhandig en aldus verandert de rijkdom [als onderdeel van de volheid des Heren] steeds van eigenaar.

Daarvan vrij gekomen, als hij erin slaagt aan de bestraffing te ontkomen, maakt een handelaar zus ['Devadatta'] hem zijn geld afhandig en maakt op zijn beurt een andere vriend van Vishnu ['Vishnumitra'] dat hem weer afhandig en aldus gaat de rijkdom van de een over naar de ander. (Vedabase)

 

Tekst 25

Ook komt het voor dat men door de verschillende natuurlijke oorzaken zoals hitte en kou, door andere levende wezens en door de werking van zijn eigen lichaam en geest [resp. adhidaivika, adhibhautika, adhyâtmika kles'a's, zie ook 2.10: 8], niet in staat is de levensomstandigheden de baas te worden, zodat men zwaar bedrukt raakt opgezadeld met angsten en depressies.

Het doet zich ook voor dat men door de verschillende oorzaken der natuur, zoals hitte en kou, van andere levende wezens en van het eigen lichaam en de eigen geest [resp. adhidaivika, adhibhautika, adhyâtmika kles'a's, zie ook 2.10:8] men niet in staat is de ellendige omstandigheden het hoofd te bieden, zodat men zwaar gehinderd blijft zitten met angsten en depressies. (Vedabase)

 

Tekst 26

Soms, als men handel drijft met elkaar, ontstaat er om het kleinste beetje geld of kleinigheidje dat men zich toe-eigent, hoe onbeduidend ook, vijandschap vanwege oneerlijkheid.

Soms, handel drijvend met elkaar, ontstaat er, om het kleinste beetje geld of kleinigheidje zich toegeëigend, hoe onbeduidend ook, vijandschap vanwege het bedrog. (Vedabase)

 

Tekst 27

Op het pad van het materieel bestaan krijgt men te maken met deze vormen van ellende gepaard aan [materieel] geluk en ongeluk, gehechtheid, haat, angst, vals prestige, illusie, waanzin, weeklagen, verbijstering, begeerte, afgunst, vijandschap, belediging, honger, dorst, beproevingen, ziekte, geboorte, ouderdom, de dood enzovoorts.

Op die weg van het materieel bestaan treft men al deze eindeloze moeilijkheden aan zoals ze er zijn met geluk, ongeluk, gehechtheid, haat, angst, vals prestige, illusie, waanzin, weeklagen, verbijstering, begeerte, afgunst, vijandschap, belediging, honger, dorst, beproevingen, ziekte, geboorte, ouderdom, de dood en zo voorts. (Vedabase)

 

Tekst 28

Ergens, onder de invloed van de begoochelende energie mâyâ, raakt men, stevig omkneld door de klimplanten van de armen van een vrouwelijke metgezel, diep in verlegenheid met een teloorgang van alle intelligentie en wijsheid. In het verlangen om haar te behagen en voor haar een geschikte woning te regelen, vergrooft het hart in die zorg en raakt het bewustzijn in beslag genomen door de praatjes en de vertederende aanblik van de zoontjes en dochtertjes onder de hoede van moeder de vrouw. Met de regie over zichzelf kwijt wordt men dan in de eindeloze duisternis van een leven in onwetendheid geworpen.

Ergens, onder de invloed van de illusieverwekkende energie, mâyâ, wordt men in de hechte omarming door de armen van klimplanten van een vrouwelijke metgezel, diep in verlegenheid gebracht met het verlies van alle intelligentie en wijsheid; in de wens haar te behagen en voor haar een geschikte woning te regelen, vergrooft zijn hart door die zorg en wordt zijn bewustzijn weggenomen door de praatjes en het mooie uiterlijk dat de zoons en dochters onder de zorg van moeder de vrouw te bieden hebben. De kontrole over zichzelf kwijt wordt hij in de eindeloze duisternis van een leven in onwetendheid geworpen. (Vedabase)

 

Tekst 29

Zo gebeurt het dat als gevolg van de cakra van de Beheerser, de Allerhoogste Heer Vishnu Zijn schijf der Tijd, waarvan de invloed zich uitstrekt van de eerste uitbreiding der atomen tot de duur van het volledige leven van Brahmâ, men moet lijden onder de symptomen van zijn roteren waarmee na de nodige tijd snel voor iemands ogen, in een oogwenk, alle levens der levende wezens, van Brahmâ tot de eenvoudigste grasspriet, zijn vergaan. Rechtstreeks voor Hem, de Beheerser wiens persoonlijke wapen de schijf van de Tijd is, is men angstig te moede. Zich niet bekommerend om de Allerhoogste Heer, de Oorspronkelijke Persoon van het Offer, neemt men voor aanbiddelijk aan wat ongegrond is, met zelfverzonnen goden die zijn als buizerds, gieren, reigers en kraaien en die door de geschriften der beschaving worden ontkend.

Zo gebeurt het dat van de Beheerser, de Allerhoogste Heer Vishnu Zijn cakra of schijf der Tijd, die zich uitstrekt van de eerste uitbreiding der atomen tot de duur van het volledige leven van Brahmâ, men moet lijden onder de symptomen van het ronddraaien ervan, waarvan na de nodige tijd gezwind voor iemands ogen, in een oogwenk, alle levens der wezens, van Brahmâ tot de eenvoudigste grasspriet, zijn vergaan. Rechtstreeks voor Hem, de Beheerser wiens persoonlijke wapen de schijf van de Tijd is, is men voorzeker bang van hart ['de leeuw']. Zich niet bekommerend om de Allerhoogste Heer, de oorspronkelijke Persoon van het Offer, neemt hij, met zelf-verzonnen goden die door de geschriften der beschaving worden ontkend en die zijn als buizerds, gieren, reigers en kraaien, voor aanbiddelijk aan wat ongegrond is. (Vedabase)

 

Tekst 30

Als men als een geconditioneerde ziel door de atheïsten - die zelf bedrogen zijn - zelfs nog meer wordt bedrogen, zoekt men zijn heil bij de leerschool der brahmanen. Maar met hen [als moeilijke, neurotische mensen] geen bevrediging vindend in het goede karakter van het tewerk gaan met de heilige draad overeenkomstig de principes en de Schrift, noch het vindend in de vertrouwde cultuur van het plichtsgetrouw aanbidden van de Allerhoogste Heer en Oorspronkelijke Persoon van Opoffering, wendt men zich tot het gezelschap van karmi's [karma gemotiveerde mensen of s'ûdra's] die niet gezuiverd zijn in het zich gedragen naar de Vedische voorschriften. En met hen, in een materialistisch seksleven de familie instandhoudend, treft men zichzelf dan aan in het gezelschap van lieden die denken dat ze van de apen afstammen [in plaats van geestelijk leraren].

Als de gekonditioneerde ziel door de atheïsten die zelf bedrogen zijn zelfs nog meer wordt bedrogen, neemt men zijn toevlucht tot de school der brahmanen, maar met hen als moeilijke mensen geen bevrediging vindend in het goede karakter van het beginnen met de heilige draad naar principe en de Schrift, noch dat vindend in de zekere kultuur van het aanbidden van de Allerhoogste Heer en Oorspronkelijke Persoon van Opoffering met het vervullen van de plichten, wendt men zich tot de associatie van werknemers niet gezuiverd in het zich gedragen naar de vedische voorschriften, en van hen in een materialistisch sexleven de familie in standhoudend, bevindt men zich in het gezelschap van die lieden die denken dat ze zich hebben ontwikkeld uit de apen. (Vedabase)

 

Tekst 31

In die toestand zonder een spoor van twijfel op eigen gezag genietend [als de apen] met een ernstig tekort aan kennis en inzicht, vergeet men hoe kortstondig het bestaan is met het, naar elkaars mismoedige gezicht starende, smachten naar bevrediging en materieel voordeel.

In die omstandigheid zonder de geringste twijfel naar eigen gezag genietend als apen traag van begrip, in het enkel voor het fraaie uiterlijk van elkaar uit zijn op de bevrediging en de materiële opbrengst, vergeet men hoe kortstondig het bestaan is. (Vedabase)

 

Tekst 32

Soms, net als de apen in hun boom, in zijn nopjes met zijn huis waarin men steeds naar een groter gemak uitziet, brengt men zijn tijd door met het zorgen voor en plezier maken met de vrouw en kinders.

Verrukt in hun huizen waarin als in bomen, ze precies als apen naar een groter gemak uitzien, brengen ze hun tijd door met het zorgen voor en plezier maken met hun vrouw en kinderen. (Vedabase)

 

Tekst 33

Men is als een geconditioneerde ziel beperkt tot het pad der zinnelijkheid en schikt zich aldus, uit angst voor de olifant van de dood, in een duisternis die zo diep is als die van een berggrot.

Aldus is hij gevangen op het pad der zinnelijkheid en verwijlt hij uit angst voor de olifant van de dood in een duisternis die gelijk die van een grot in de bergen is. (Vedabase)

 

Tekst 34-35

In relatie tot de zinsobjecten raakt men soms [zoals gezegd] in zijn onvermogen om de onoverkomelijke ellende tegen te gaan van de hitte en de kou van de natuur, andere levende wezens en het eigen bestaan, gevangen in droefenis vanwege [de vijandschap naar aanleiding van] welke kleine hoeveelheid weelde men ook in wederzijdse transacties toevallig wist te vergaren door middel van bedrog.

Soms raakt hij [zoals gezegd] door zijn onvermogen het onoverkomelijke van de vele ellende van de hitte en kou der natuur, andere wezens en zijn eigen bestaan, bevangen door droefenis vanwege de zinsbevrediging - wat voor klein beetje weelde dan ook hij somtijds met bedrog verworven moge hebben. (Vedabase)


Tekst 36

Nu en dan zonder geld zittend en verstoken zijnd van voorzieningen om te slapen, te zitten en te eten, moet men de minachting en zo meer verduren van de mensen die ontstond als gevolg van wat men bij gebrek aan succes in zijn verlangen besloot om op een oneerlijke manier te verwerven.

Nu en dan zonder geld zittend en verstoken van voorzieningen om te slapen, te zitten, en te eten, heeft hij, zo lang als hij niet succesvol is, door wat hij in zijn vastbeslotenheid op een oneerlijke manier verwierf, in zijn verlangen, de beledigingen en bestraffingen van de mensen te verduren als gevolg daarvan. (Vedabase)

 

Tekst 37

Hoewel men zich vanwege financieel bepaalde betrekkingen meer en meer verhoudt in vijandigheid, gaat men niettemin huwelijken aan die, op basis van dit verlangen [er materieel op vooruit te gaan], consequent weer in scheidingen eindigen.

Op deze manier, vanwege het door financiële transacties zitten met een toegenomen vijandigheid in de omgang, verenigt men zich ondanks de voorgaande valse noties in huwelijken van zoons en dochters die daarna in scheidingen belanden. (Vedabase)


Tekst 38

Op dit pad door de oceaan der materie wordt men geplaagd door de verschillende vormen van ellende van het materieel bestaan waarbij een ieder zelf - dan wel iemand anders - soms denkt het gewonnen te hebben en dan weer denkt het verloren te hebben. Daarbij ervaart men met het afscheid nemen van [overleden] verwanten en het verwelkomen van nieuw geborenen in zijn gebondenheid soms een hoop verdriet, illusie en vrees waarover men dan hardop huilt terwijl men een andere keer weer zo verheugd is dat men ervan aan het zingen raakt. Met uitzondering van de heilige zielen is tot op de dag van vandaag niemand van die ganse wereld van menselijke wezens die uit zijn op hun eigenbelang teruggekeerd naar de ene [plaats van God] van waaruit deze materiële levensgang zijn aanvang nam en waarvan de verdedigers van de vrede beweren dat die tevens het eindpunt vormt.

Op dit pad door de oceaan der materie wordt men geplaagd door de ellende van het bestaan, waarbij de gekonditioneerde ziel zelf of iemand anders soms denkt gewonnen te hebben en soms denkt het verloren te hebben, verwanten opgevend en nieuw geborenen aanvaardend. Daarin vindt men een hoop verdriet, illusie en vrees, waarover men hardop huilt bij tijden en somtijds in vreugde aan het zingen is. In gebondenheid zich verre van het heilige leven ophoudend wordt zelfs tot op de dag van vandaag geen zekerheid gevonden in het afgaan op hen door wie deze wereld van het menselijk eigenbelang in het bestaan werd geroepen, de materiële manier van doen waartoe de verdedigers van de vrede altijd verwijzen naar gene zijde. (Vedabase)

 

Tekst 39

Materieel gemotiveerde mensen volgen niet de instructies op van de yoga noch bereiken ze dit [hoogste verblijf] dat met gemak wordt bereikt door de wijzen die natuurlijk levend en in vrede verkerend steeds hun geest en zinnen onder controle hebben.

Dat verblijf [aan gene zijde] wordt alleen bereikt door het pad van de yoga te volgen en op geen andere manier en daarom bereiken de zachtmoedigen ['die de roede hebben neergelegd'], de heiligen die in vrede blijven, zonder veel moeite de beheersing over hun geest en zinnen. (Vedabase)


Tekst 40

Zelfs al behoort men tot de heiligste der koningen, zegerijk in ieder opzicht en deskundig in het brengen van al de offers, men is slechts een aardse persoon die het leven weer moet verlaten, de strijd moet opgeven, het onderspit moet delven vanwege de zelf opgeroepen vijandigheid met anderen en er mee moet ophouden om 'mijn' te zeggen tegen de dingen [vergelijk 1.2: 13].

Hoe zegerijk ook op allerlei gebied, hoe deskundig ze ook waren in alle offers; allen die waarlijk de wijste koningen waren, waren slechts van de aarde in het laten van hun levens, ze opgevend in de strijd, inderdaad gedood door de gecreëerde vijandigheid met anderen door tegen dingen 'mijn' te zeggen. [vergelijk 1.2: 13]. (Vedabase)

 

Tekst 41

Als men zijn heil zoekt bij de klimplant van het karma [met het nemen van tegenmaatregelen] kan men op deze of gene manier bevrijd raken van het ongeluk van zijn helse positie [van verstrikt zijn in de materiële wereld], maar tot welke hogere wereld men dan ook bevorderd raakt, men betreedt op die manier weer opnieuw het wereldse pad van het handelen uit eigenbelang.

De toevlucht zoekend van de omhelzing der baatzuchtige arbeid belandt men, van die riskante positie op de een of andere manier gevrijwaard van een hels bestaan, op die wijze existerend op het pad der materiële behartiging, opnieuw in de wereld van het menselijke eigenbelang, ook al schopte men het tot een hoger bestaan. (Vedabase)

 

Tekst 42

Er is niet één koning in staat om zelfs maar in gedachten het pad te volgen dat we hier bezongen als de weg van de grote ziel Jada Bharata, de zoon van de grote heilige koning Rishabhadeva, net zo min als een vlieg er toe in staat is Garuda, de drager van Vishnu te volgen.

Er is niet één koning in staat het pad te volgen van dit wat hier is bezongen van die grote ziel Jada Bharata die de zoon is van Rishabhadeva, de grote heilige koning; net zoals een vlieg er niet toe in staat is Garuda, de drager van Vishnu te volgen. (Vedabase)

 

Tekst 43

Het was hij die de zo moeilijk te verloochenen weelde van een gezin, vrienden, weldoeners en een koninkrijk opgaf. Met veel liefde voor Uttamas'loka, de Heer geprezen in de verzen, verzaakte hij die nog maar jong was dat wat hij in zijn hart had als betrof het ontlasting.

Het was hij die de weelde van een gezin, vrienden, weldoeners en een koninkrijk opgaf; verzot op Uttamas'loka, de Heer geprezen, verzaakte hij nog maar in zijn jonge jaren dat wat in de kern van het hart ligt besloten alsof het uitwerpselen betrof. (Vedabase)

 

Tekst 44

Voor hen die zich in hun geest aangetrokken voelen tot de liefdevolle dienstverlening aan de doder van Madhu [Krishna] verricht door de grootste zielen, is alles wat zo moeilijk op is te geven, de aarde, de kinderen, de verwanten, de rijkdom en een echtgenote, alles wat men van de godin van het geluk kan verlangen en het beste van de genadige blikken van de halfgoden, van nul en generlei waarde; en dat paste hem als koning.

Voor hen wiens geesten worden aangetrokken tot de liefdevolle dienst van de grootste zielen aan de doder van Madhu [Krishna], is alles wat zo moeilijk op te geven is, de aarde, de kinderen, de verwanten, de rijkdom en een echtgenote, alles wat men van de godin van het geluk kan verlangen en het beste van de genadige blikken van de halfgoden, van nul en generlei waarde; en dat paste hem als koning. (Vedabase)

 

Tekst 45

'De Genieter van alle offers, de Voorvechter van de Religie, Hij die onderricht middels de regulerende beginselen [de vidhi, zie 1.17: 24], de yoga in eigen persoon, de leraar van de analyse [sânkhya, zie Kapila 3.25], de Heerser over de Schepping, Nârâyana de toevlucht van alle levende wezens, Heer Hari bied ik mijn respectvolle eerbetuigingen!', was wat hij hardop zingend bad met een glimlach, zelfs toen hij zich ophield in het lichaam van een hert.

De Genieter van alle offers, de Voorvechter van de Religie, Hij die onderricht middels de regulerende beginselen [de vidhi, zie 1.17: 24], de yoga in eigen persoon, de leraar van de analyse [sânkhya, zie Kapila 3.25], de heerser over de Schepping, Nârâyana de toevlucht van alle levende wezens, Heer Hari, bood hij hardop en glimlachend, zingend vol respekt zijn eerbetuigingen, ook al verkeerde hij in het lichaam van een hert. (Vedabase)

 

Tekst 46

Hij die luistert naar of voor anderen deze door de grote toegewijden hoogst gewaardeerde, alleszins gunstige vertelling beschrijft over de wijze koning Bharata, zo zuiver in zijn kwaliteiten en handelen, zal lang leven, fortuinlijk zijn, een goede naam verwerven, de hogere werelden bereiken dan wel het pad van de bevrijding vinden. Het verheerlijken van de kwaliteiten van de toegewijde en de Heer zal iemand alle mogelijke zegen brengen en hem niets meer te verlangen overlaten in relatie tot anderen.'

Hij die luistert naar of voor anderen deze door de grote toegewijden hoogst gewaardeerde, alleszins gunstige vertelling beschrijft over de wijze koning Bharata, zo zuiver in zijn kwaliteiten en handelen, zal langer leven, fortuinlijker zijn, een goede naam verwerven, de hogere werelden bereiken of het pad van de bevrijding vinden; het verheerlijken van de kwaliteiten van de toegewijde en de Heer zal voorzeker iemand alle mogelijke zegen brengen en iemand van anderen niets meer te verlangen over laten. (Vedabase)

 

 

 

 
 

 

 

Creative Commons License
De tekst en de audio worden aangeboden onder de

Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License
.

De eerste afbeelding is een digitale focus van een illustratie van William Blake,
horende bij Dante's Inferno: Hell XII.
Source.
De tweede afbeelding is een Hindu afbeelding van Krishna Zijn cakra tijd wapen hanterend.
Productie: de Filognostische Associatie van De Orde van de Tijd 

 

 

Feed-back | Links | Downloads | MuziekAfbeeldingen | Wat is er Nieuw? | Zoeken | Donaties